pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Lentex SA (LTX)

Pełna nazwa LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54 42-700 LUBLINIEC
Telefon (034) 35-15-600; 35-15-620
Prezes Wojciech Hoffman
Fax (34) 3515601
WWW www.lentex.com.pl
E-mail lentex@lentex.com.pl
ISIN PLLENTX00010

Komunikaty spółki: Lentex SA (LTX)

2015-09-08 14:04 Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
2015-09-07 13:27 Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2015-08-28 17:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-14 12:20 Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
2015-07-13 11:09 Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2015-06-29 13:49 Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej
2015-06-26 10:29 Wypłata dywidendy – zmiana ilości akcji objętych dywidendą
2015-06-25 16:35 Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez ZWZ Spółki w dniu 26 maja 2015 roku
2015-06-18 17:31 Podpisanie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat
2015-06-11 12:09 Wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad NWZ spółki zależnej Novita S.A. sprawy obejmującej wypłatę dywidendy
2015-05-29 11:20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
2015-05-28 11:03 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2015-05-28 10:31 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku ze sprzedażą 350 000 akcji własnych przez Spółkę
2015-05-28 09:50 Sprzedaż 350 000 akcji własnych
2015-05-26 16:50 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 26.05.2015r.
2015-05-26 16:26 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-05-26 16:15 Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2015-05-25 20:46 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A.
2015-05-21 13:36 Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat
2015-05-15 08:23 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-12 08:41 Korekta raportu bieżącego nr 19/2015
2015-04-30 17:02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
2015-04-29 21:44 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
2015-04-29 21:24 Umorzenie akcji własnych spółki zależnej Gamrat oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
2015-04-20 13:52 Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat oraz inne uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat
2015-04-09 09:05 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014
2015-04-02 21:36 Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014
2015-04-02 16:04 Zmiana kryterium uznania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości
2015-03-31 10:35 Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2015-03-25 15:06 Decyzja o zaprzestaniu kontynuowania procesu połączenia ze spółką zależną Novita SA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm