pieniadz.pl

Lentex SA
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat

18-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-18
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała ze spółką zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") aneks do umowy pożyczki zawartej pomiędzy spółkami w dniu 16 października 2014 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 85/2014. Na mocy podpisanego aneksu strony ustaliły, że pozostała do spłaty na dzień podpisania aneksu kwota pożyczki w wysokości 2.600.001,20 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy jeden złoty i dwadzieścia groszy) z tytułu II raty pożyczki, zostanie spłacona przez Spółkę w 13 miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Na powyższe raty składać się będzie 12 równych rat w kwocie 200.000,00 zł każda oraz pierwsza rata w kwocie 200.001,20 zł. Pierwsza rata zostanie spłacona w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku, ostatnia rata w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku. Spółka zastrzegła możliwość wcześniej spłaty części lub całości zadłużenia objętego aneksem. Jednocześnie Zarząd informuje, że na dzień podpisania przedmiotowego aneksu Spółka z tytułu zawartej umowy pożyczki spłaciła łącznie kwotę 52.399.998,80 zł. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm