pieniadz.pl

Lentex SA
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

26-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-26
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2015 roku (dalej "ZWZ"), na podstawie Uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2014, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej kwoty zysku netto za rok 2014 na kapitał zapasowy.

Na dzień podjęcia przez ZWZ Uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2014 dywidendą objętych jest 53.936.065 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 21.574.426,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych), natomiast z dywidendy wyłączonych jest 6.001.000 sztuk akcji własnych (posiadanych łącznie przez Spółkę oraz spółkę zależną "Gamrat" S.A.).

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm