pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

28-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-08-28
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp.z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014* półrocze / 2015 półrocze / 2014*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 493 164 469 49 223 39 784
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 41 021 24 955 9 923 6 036
III. Zysk/strata ze sprzedaży 65 265 46 121 15 787 11 156
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 30 118 17 898 7 285 4 329
V. Zysk (strata) brutto 31 479 19 581 7 614 4 736
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 25 049 16 108 6 059 3 896
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 30 078 0 7 276
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 25 049 46 186 6 059 11 172
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 21 953 43 712 5 310 10 574
X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 23 344 3 576 5 647 865
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 115 83 164 -1 479 20 117
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 650 -20 871 -4 027 -5 048
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem 579 65 869 140 15 933
XIV. Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 54 002 811 59 937 065 54 002 811 59 937 065
XV. Zysk na jedną akcję** 0,41 0,73 0,10 0,18
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 54 002 811 59 937 065 54 002 811 59 937 065
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,41 0,73 0,10 0,18
XVIII. 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
XIX. Aktywa razem 561 058 542 544 133 764 129 350
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201 084 178 004 47 941 42 438
XXI. Długotermiowe zobowiązania i rezerwy 76 087 90 645 18 140 21 611
XXII. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 124 997 87 359 29 801 20 828
XXIII. Kapitał własny 359 974 364 540 85 823 86 911
XXIV. Kapitał podstawowy 24 574 24 574 5 859 5 859
XXV. Liczba akcji 54 002 811 60 558 618 54 002 811 60 558 618
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję** 6,67 6,02 1,59 1,44


* Prezentowany okres porównywalny zawiera dane liczbowe
przekształcone zgodnie z informacją zawartą w punkcie nr 4 niniejszego
sprawozdania.** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro oraz
zaprezentowane wartości uwzględniają działalność kontynuowaną i
zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów
i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP
tabela kursów nr 124/A/NBP/2015 z dnia 30.06.2015r.1
EUR = 4,1944a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys.
zł ( stan na 30.06.2015r.) / liczba akcji w tys. szt. na 30.06.2015r. =
359.974 / 54.002,811 = 6,67 złb) wartość księgowa na 1 akcję w
EUR = kapital własny w tys. EUR (stan na 30.06.2015r.) / liczba akcji w
tys. szt. na 30.06.2015r.= 85.823 / 54.002,811 = 1,59 EUR2.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 6 miesięcy 2015r. przeliczono
na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Prezesa NBP z 6 miesięcy 2015r.Sposób:styczeń:
30.01.2015 - 4,2081luty: 27.02.2015 - 4,1495marzec: 31.03.2015 -
4,0890kwiecień: 30.04.2015 - 4,0337maj: 29.05.2015 - 4,1301czerwiec:
30.06.2015 - 4,194424,8048/6 = 4,1341 kurs średni za 6 miesięcy
2015r.3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR
= zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 6 miesięcy =
0,41 zł/akcję : 4,1341 = 0,10 EUR/akcjęW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm