pieniadz.pl

Lentex SA
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat oraz inne uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat

20-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-20
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat oraz inne uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 23 marca 2015 roku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "ZWZ") podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z podjętą uchwałą ZWZ Gamrat przeznaczyło zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 46.381.983,43 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze) na:

- dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 13.367.090,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych)

- kapitał zapasowy w kwocie 33.014.893,43 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze).

Poza wskazaną powyżej uchwałą i innymi uchwałami zastrzeżonymi dla zwyczajnego walnego zgromadzenia, ZWZ podjęło następujące uchwały:
1. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Gamrat" S.A. z dnia 13 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat, na mocy której skrócono okres upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych Gamrat do dnia 20 kwietnia 2015 roku;
2. uchwałę w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Gamrat utworzonego na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Gamrat" S.A. z dnia 13 października 2014 roku;
3. uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie maksymalnie 1.670.886 akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, określając cenę nabycia jednej akcji na nie mniej niż 8,73 zł i nie więcej niż 18,00 zł. Upoważnienie obejmuje okres 36 miesięcy.
4. Uchwałę w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 26.500.000,00 zł na nabycie akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.

Podjęte uchwały mają na celu realizację Porozumienia zawartego w dniu 04 września 2014 roku pomiędzy Spółką a Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm