pieniadz.pl

Lentex SA
Korekta raportu bieżącego nr 19/2015

12-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-12
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 19/2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 maja 2015 roku (dalej "ZWZ") niniejszym informuje, że w § 2 projektu uchwały w sprawie podziału zysku "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2014 w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej przy oznaczeniu terminu dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy błędnie wskazano rok 2014, podczas gdy w obu przypadkach termin ten powinien być oznaczony w roku 2015. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka dokonuje korekty raportu bieżącego nr 19/2015 we wskazanym powyżej zakresie, załączając do niniejszego raportu projekty uchwał na ZWZ uwzględniające przedmiotową korektę. Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm