pieniadz.pl

Lentex SA
Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez ZWZ Spółki w dniu 26 maja 2015 roku

25-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-25
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez ZWZ Spółki w dniu 26 maja 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 11 czerwca 2015 roku, na mocy którego Sąd dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki uchwalonej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2015 roku. W związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu treść przedmiotowej zmiany obejmującej art. 7 Statutu, ze wskazaniem dotychczasowej jego treści oraz nowego brzmienia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133) .

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm