pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-05-15
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 998 77 057 22 174 18 573
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 16 073 12 078 3 874 2 911
III. Zysk/strata ze sprzedaży 29 442 20 109 7 096 4 847
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 10 345 8 538 2 493 2 058
V. Zysk (strata) brutto 12 989 9 018 3 131 2 174
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 10 158 7 451 2 448 1 796
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 10 158 7 451 2 448 1 796
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 9 045 7 136 2 180 1 720
X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 12 286 2 011 2 961 485
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 013 -9 150 -485 -2 205
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 421 -20 725 -2 512 -4 995
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem -148 -27 864 -36 -6 716
XIV. Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 53 937 065 63 098 100 53 937 065 63 098 100
XV. Zysk na jedną akcję** 0,17 0,11 0,04 0,03
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 54 287 065 63 238 100 54 287 065 63 238 100
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,17 0,11 0,04 0,03
XVIII. 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
XIX. Aktywa razem 547 921 542 544 133 999 132 684
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 174 180 178 004 42 597 43 532
XXI. Długotermiowe zobowiązania i rezerwy 83 863 90 645 20 509 22 168
XXII. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 90 317 87 359 22 088 21 364
XXIII. Kapitał własny 373 741 364 540 91 402 89 151
XXIV. Kapitał podstawowy 24 574 24 574 6 010 6 010
XXV. Liczba akcji 53 937 065 63 098 100 53 937 065 63 098 100
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję** 6,93 5,78 1,69 1,41


* Prezentowane okresy porównywalne zawierają dane
liczbowe przekształcone zgodnie z wprowadzonymi korektami błędów oraz
zastosowaniem MSSF 10. Informacja na temat wpływu korekt błędów oraz
zastosowania MSSF 10 na skonsolidowane dane porównawcze została opisana
w nocie 1.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Lentex.** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro oraz
zaprezentowane wartości uwzględniają działalność kontynuowaną i
zaniechaną1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na
EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr
062/A/NBP/2015 z dnia 31.03.2015r. 1 EUR = 4,0890a) wartość księgowa
na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł ( stan na 31.03.2015r.) / liczba
akcji w tys. szt. na 31.03.2015r. = 373.741 / 53.937,065 = 6,93 złb)
wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR (stan na
31.03.2015r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2015r.= 91.402 /
53.937,065 = 1,69 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3
miesiące 2015r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy
2015r.Sposób:styczeń, 30.01.2015 -
4,2081luty, 27.02.2015 - 4,1495marzec, 31.03.2015 - 4,089012,4466/3
= 4,1489 kurs średni za 3 miesiące 2015r.3. Zysk na jedną
akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za
ostatnie 3 miesiące = 0,17 zł/akcję : 4,1489 = 0,04 EUR/akcjęW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm