pieniadz.pl

Lentex SA
Umorzenie akcji własnych spółki zależnej Gamrat oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego

29-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-29
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Umorzenie akcji własnych spółki zależnej Gamrat oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 28 kwietnia 2015 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Gamrat o kwotę 14.365.817,37 zł oraz zmian Statutu Gamrat związanych z obniżeniem kapitału zakładowego.

Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Gamrat wynosi on obecnie 72.934.182,63 zł i dzieli się na 8.354.431 akcji o wartości nominalnej 8,73 zł każda. Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Gamrat nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 1.645.569 akcji własnych Gamrat o wartości nominalnej 8,73 zł każda i łącznej wartości nominalnej 14.365.817,37 zł. Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 1.645.569 głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm