pieniadz.pl

Lentex SA
Wypłata dywidendy – zmiana ilości akcji objętych dywidendą

26-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-26
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy – zmiana ilości akcji objętych dywidendą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do informacji o wypłacie dywidendy podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 22/2015 z dnia 26 maja 2015 roku informuje, że dywidendą uchwaloną na podstawie Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku objętych jest 54.286.065 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 21.714.426,00 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), natomiast z dywidendy wyłączonych jest 5.651.000 sztuk akcji własnych (posiadanych łącznie przez Spółkę oraz spółkę zależną "Gamrat" S.A.). Powyższa zmiana ilości akcji objętych dywidendą wynika ze sprzedaży akcji własnych Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015. Wysokość dywidendy na jedną akcję nie uległa zmianie i wynosi 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy).

Jednocześnie Zarząd przypomina, że dzień dywidendy został ustalony na dzień 07 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm