pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TESGAS (TSG)

Pełna nazwa TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BATOROWSKA 9. DBROWA 62-070 DOPIEWO
Telefon (061) 89-01-600
Prezes Włodzimierz Kocik
Fax (061) 89-01-602
WWW www.tesgas.pl
E-mail tesgas@tesgas.pl
ISIN PLTSGS000019

Komunikaty spółki: TESGAS (TSG)

2016-10-28 13:49 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2016-10-04 15:03 Zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PKO OFE
2016-08-31 08:31 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-31 08:26 Raport półroczny P 2016
2016-07-01 19:49 Ujawnienie stanu posiadania
2016-07-01 17:42 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku
2016-06-27 16:59 Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania
2016-06-23 15:49 Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania
2016-06-14 11:25 Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
2016-06-01 13:01 Powołanie Zarządu na nową kadencję
2016-05-31 19:37 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.
2016-05-31 19:13 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.
2016-05-31 16:27 Wypłata dywidendy za 2015 rok – uchwała ZWZ TESGAS S.A.
2016-05-18 16:51 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-05-16 08:34 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 12:57 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 31 maja 2016 roku
2016-05-05 12:48 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
2016-05-05 11:15 Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2015 rok
2016-05-04 21:56 Rekomendacja Zarządu TESGAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok
2016-04-07 12:11 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz – System S.A.
2016-03-21 08:20 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 08:16 Raport roczny R 2015
2016-03-16 14:36 Korekta numeracji raportu bieżącego numer 4/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
2016-03-16 12:57 Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe
2016-02-01 21:27 Wybór oferty Emitenta
2016-01-28 13:38 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.
2016-01-12 09:53 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2016-01-05 09:56 Sprostowanie oczywistej omyłki w tytule raportu bieżącego 25/2015
2015-12-31 12:45 Wybór pferty Emitenta
2015-12-03 12:32 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz – System S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm