pieniadz.pl

Raport półroczny P 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TESGAS S.A. budownictwo
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
62-070 Dąbrowa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Batorowska 9
_ulica_ _numer_
_61_ 89 01 600 _61_ 89 01 602
_telefon_ _fax_
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
_e-mail_ _www_
777-25-27-260 639801998
_NIP_ _REGON_
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. s.k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży 19 615 36 024 4 478 8 714
II. Zysk netto z działalności kontynuowanej _2 448_ 654 _559_ 158
III. Zysk brutto _2 222_ 921 _507_ 223
IV. Zysk netto _2 448_ 654 _559_ 158
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej _12 297_ 8 195 _2 807_ 1 982
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 269_ _1 223_ _290_ _296_
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _1 890_ _1 371_ _432_ _332_
VIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _15 457_ 5 601 _3 529_ 1 355
IX. Aktywa razem 93 101 99 560 21 037 23 736
X. Zobowiązania długoterminowe 7 881 7 914 1 781 1 887
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 12 041 16 144 2 721 3 849
XII. Kapitał własny ogółem 73 179 75 501 16 536 18 001
XIII. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 565 2 706
XIV. Liczba akcji _w szt._ 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XV. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe _w szt._ - - - -
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ _0,22_ 0,06 _0,05_ 0,01
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ _0,22_ 0,06 _0,05_ 0,01
XVIII. 6,45 6,65 1,46 1,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _PLN/EUR_ 6,45 6,65 1,46 1,59


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano nstępujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:kurs obowiązujący na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2016 4,4255 PLN/EUR,
31.12.2015 4,2615 PLN/EUR, 30.06.2015 4,1944 PLN/EUR,- średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01
- 30.06.2016 4,3805 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2015 4,1848 PLN/EUR, 01.01 -
30.06.2015 4,1341 PLN/EUR.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm