pieniadz.pl

Zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PKO OFE

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PKO OFE
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 3 października 2016 roku, otrzymał, od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny _zwany dalej "PKO OFE" lub "Funduszem"_ reprezentowany przez PKO BP Bankowe Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną _zwaną dalej "Towarzystwem"_, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382_ _dalej "Ustawa"_. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w wyniku rozliczenia w dniu 30 września transakcji nabycia przez PKO OFE 8.650 _słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt_ sztuk akcji Emitenta, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zwiększył się powyżej progu 5%.

Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji tj. na dzień 29 września 2016 roku, PKO OFE posiadał 814.672 _słownie: osiemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie_ akcje Spółki, co stanowiło 7,18 % udziałów w kapitale zakładowym Emitenta, dającej prawo do 814.672 _słownie: osiemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwóch_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A.

W wyniku wyżej opisanego nabycia akcji, PKO OFE, na dzień 30 września 2016 roku, posiadał 823.322 _słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwie_ akcje spółki, co stanowiło 7,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki dające prawo do 823.322 _słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwudziestu dwóch_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382__.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-01

+ więcej
  • EUR euro 4,5312 -0,14%  -0,64gr
  • USD dolar 4,2399 -0,38%  -1,60gr
  • GBP funt 5,2707 +0,27%  +1,40gr
  • CHF frank 4,6572 -0,30%  -1,38gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm