pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PS 2016

31-08-2016


skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TESGAS S.A. budownictwo
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
62-070 Dąbrowa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Batorowska 9
_ulica_ _numer_
_61_ 89 01 600 _61_ 89 01 602
_telefon_ _fax_
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
_e-mail_ _www_
777-25-27-260 639801998
_NIP_ _REGON_
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. s.k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży 25 773 40 164 5 884 9 715
II. Zysk brutto _2 987_ 756 _682_ 183
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej _3 175_ 537 _725_ 130
IV. Zysk netto _3 175_ 537 _725_ 130
V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej _2 939_ 845 _671_ 204
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej _11 289_ 8 034 _2 577_ 1 943
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 765_ _738_ _403_ _179_
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _2 190_ _1 720_ _500_ _416_
IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _15 244_ 5 577 _3 480_ 1 349
X. Aktywa razem 102 178 106 393 23 088 25 366
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 408 8 648 1 900 2 062
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 392 19 263 3 704 4 593
XIII. Kapitał własny ogółem 77 379 78 482 17 485 18 711
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 77 044 78 384 17 409 18 688
XV. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 706 2 728
XVI. Liczba akcji _w szt._ 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe _w szt._ - - - -
XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ _0,26_ 0,07 _0,06_ 0,02
XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą _PLN/EUR_ _0,26_ 0,07 _0,06_ 0,02
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN/EUR_ 6,79 6,91 1,53 1,65
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN/EUR_ 6,79 6,91 1,53 1,65


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano nstępujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:kurs obowiązujący na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2016 4,4255 PLN/EUR,
31.12.2015 4,2615 PLN/EUR, 30.06.2015 4,1944 PLN/EUR,- średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01
- 30.06.2016 4,3805 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2015 4,1848 PLN/EUR, 01.01 -
30.06.2015 4,1341 PLN/EUR.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-01

+ więcej
  • EUR euro 4,5312 -0,14%  -0,64gr
  • USD dolar 4,2399 -0,38%  -1,60gr
  • GBP funt 5,2707 +0,27%  +1,40gr
  • CHF frank 4,6572 -0,30%  -1,38gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm