pieniadz.pl

Ujawnienie stanu posiadania

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 1 lipca 2016 roku, otrzymał, od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _Towarzystwo_, działającego w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 _Fundusz_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382_ _dalej "Ustawa"_. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 24 czerwca 2016 roku Fundusz nabył 841.418 _słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście_ akcji spółki TESGAS S.A., w wyniku czego zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 316.200 _słownie: trzysta szesnaście tysięcy dwieście_ akcji Spółki, reprezentujących 2,79% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 1,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 1.157.618 _słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemnaście_ akcji Spółki, reprezentujących 10,20% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 7,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzne przez to samo Towarzystwo posiadają łącznie 270 _słownie: dwieście siedemdziesiąt_ akcji Spółki, co tanowi mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt. 5_ i 6_ Ustawy Fundusz informuje, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lic. 2_ Ustawy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382__.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm