pieniadz.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie _Emitent, Spółka_, informuje, iż w dniu 28 października 2016 r. powziął informację o wyborze Konsorcjum w składzie:

1_ TESGAS S.A., z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296689, NIP: 7772527260, REGON 639801998 – Lider Konsorcjum
2_ IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008917, o kapitale zakładowym 65.488.000,00 zł, wpłaconym w całości, REGON: 530884678, NIP: 7560010641- Partner Konsorcjum
3_ ZRUG ZABRZE S.A., z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Magazynowej 6, 41-807 Zabrze, NIP: 648-22-90-240, REGON: 276242663, KRS: 0000421793 – Partner Konsorcjum
4_ Friedrich VORWERK KG _GmbH&Co_, z siedzibą w Tostedt, przy Niedersachsenstraße 19-21, D-21255 Tostedt, Niemcy – Partner Konsorcjum

najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie _Inwestor, Zamawiający_ postępowaniu przetargowym na "Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina" Znak postępowania: ZP/2015/05/0063/PI" _Zamówienie_.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 154.000.000,00 zł _słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony złotych_ netto tj. 189.420.000,00 zł_słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych_brutto.

Termin realizacji Zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20 czerwca 2015 roku, został określony na 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert stanowią:
1_ całkowita cena brutto – waga: 97%,
2_ jakość - poziom wadliwości spoin – waga: 3%.
W odniesieniu do powyższych kryteriów _cena i jakość_ oferta złożona przez Spółkę jest najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Inwestorem na wykonanie powyższego zadania. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm