pieniadz.pl

Simple SA
Zawarcie umowy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

05-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-05
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S. A. informuje, iż w dniu 05 września 2016 r. wpłynęła do Spółki umowa z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach _dalej zwana "Zamawiającym"_. Przedmiotem umowy jest usługa wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w części SIMPLE.ERP, zapewniająca prawidłowe, nieograniczone czasowo i funkcjonalne działanie ZSI, zmierzające do osiągania określonych efektów biznesowych, min. poprzez:

1.diagnozowanie i usuwanie awarii, błędów i usterek ZSI oraz ich skutków,
2.udostępnienie aktualizacji ZSI,
3.zapewnienie możliwości generowania wymaganych w ramach obsługi modułów POL-on i JPK raportów i sprawozdań,
4.zapewnienie komunikacji użytkowników z systemem serwisu Wykonawcy,
5.utrzymywanie parametrów wydajnościowych ZSI,
6.udostępnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego pakietu 100 godzin do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, poprzez który Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług: szkoleń użytkowników, migracji danych, modyfikacji systemu oraz ich integracji z systemami informatycznymi Zamawiającego
7.wskazanie koordynatora i zapewnienie stałej komunikacji telefonicznej z nim Administratorów ZSI lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego,
8.udostępnienie kwartalnego rozliczenia wykupionych w ramach umowy ryczałtowego pakietu godzin,
9.udostępnienie kwartalnego rozliczenia czasów reakcji i czasów naprawy zgłoszonych awarii/błędów/usterek pod kątem zgodności z umową, oraz
10.zobowiązanie się Wykonawcy do współpracy z dostawcą pozostałych elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie diagnozowania i usuwania awarii/błędów/usterek w obszarze integracji obszarów oraz rozwoju ZSI.Czas realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące.Za wykonanie przedmiotu umowy SIMPLE S.A. otrzyma 546 710,40 zł brutto _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych czterdzieści groszy_.W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

Za nie dotrzymanie terminów świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty:a.0,25 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii,
b.0,1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu błędu,
c.0,05% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu usterki,
d.0,2% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę opóźnienia w rozwiązaniu problemu zgłoszonego w ramach help desk.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości 20% wartości umowy brutto.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm