pieniadz.pl

Simple SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
SIMPLE SA
_pełna nazwa emitenta_
SIMPLE Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
04-555 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bronisława Czecha 49/51
_ulica_ _numer_
812 58 98 815 49 83
_telefon_ _fax_
simple.com.pl
_e-mail_ _www_
113-00-22-578 012642634
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 322 24 787 3 954 5 996
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 539 -1 220 123 -295
III. Zysk _strata_ za okres sprawozdawczy brutto 343 -141 78 -34
IV. Zysk _strata_ za okres sprawozdawczy netto 18 -764 4 -185
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
V. Aktywa trwałe 20 386 17 742 4 606 4 163
VI. Aktywa obrotowe 14 650 14 495 3 310 3 401
VII. Kapitał własny 11 021 11 003 2 490 2 582
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 015 21 234 5 427 4 983
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 547 392 1 038 95
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 179 -2 310 -497 -559
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 852 276 -651 67
XII. Środki pieniężne na koniec okresu 133 566 30 137
XIII. Liczba akcji 4 380 298 4 380 298 4 380 298 4 390 298
XIV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,00 -0,17 0,00 -0,04
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EUR_


Wybrane dane finansowe dla Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz
Sprawozdania z Przepływów Środków Pieniężnych zostały przedstawione za
okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku i okres
porównawczy od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Wybrane
dane finansowe dla Sprawozdania z Sytuacji Finansowej zostały
przedstawione na dzień bilansowy 30 czerwca 2016 roku oraz 31 grudnia
2015 roku.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm