pieniadz.pl

Simple SA
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

21-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-21
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S. A. informuje, iż w dniu 20 września 2016 r. uzyskał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 4.380.298 zł do kwoty 4.812.160 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło o czym informowano w poprzednich raportach bieżących w związku z subskrypcją akcji serii L w drodze emisji publicznej.

Jednocześnie Zarząd SIMPLE S.A. informuje o zmianie §3 Statutu Spółki. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 września 2016 r. nr VIII/36/2016 przyjęto tekst jednolity Statutu SIMPLE S.A. Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w wykonaniu Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r.

Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.380.298,- _cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt osiem_ złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- 189.000 _sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy_ akcji na okaziciela serii A1, o wartości
nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda,
- 756.000 – _siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy_ akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 225.000 – _dwieście dwadzieścia pięć tysięcy_ akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 102.690 – _sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt_ akcji na okaziciela serii Co wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 360.000 – _trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 180.000 – _sto osiemdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1, _jeden_ złoty każda,
- 73.350 – _siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt_ akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 72.864 – _siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery_ akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 27.000 – _dwadzieścia siedem tysięcy_ akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 15.245 – _piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć_ akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 2.001.149,- _dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć_ akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 378.000,- _trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji na okaziciela serii K wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda.

Nowe brzmienie §3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.812.160 _cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy dwieście sto sześćdziesiąt_ złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 _sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy_ akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda,

- 756.000 – _siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy_ akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 225.000 – _dwieście dwadzieścia pięć tysięcy_ akcji na okaziciela serii B o wartości

nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 102.690 – _sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt_ akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 360.000 – _trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 180.000 – _sto osiemdziesiąt tysięcy_ akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1, _jeden_ złoty każda,

- 73.350 – _siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt_ akcji na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 72.864 – _siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery_ akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 27.000 – _dwadzieścia siedem tysięcy_ akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 15.245 – _piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć_ akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 2.001.149,- _dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć_ akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,

- 378.000,- _trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy_ akcji na okaziciela serii K wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda,
- 431.862 _czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa_ akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,– _jeden_ złoty każda.

Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie - Dokumenty.
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 nr 184poz. 1539_ w związku z §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm