pieniadz.pl

North Coast SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NORTH COAST Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
05-800 Pruszków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
3 Maja 8
_ulica_ _numer_
022 7383150 022 7383159
_telefon_ _fax_
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
_e-mail_ _www_
5260205055 010565527
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 75 389 75 732 17 210 18 319
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 784 194 179 47
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -559 161 -128 39
IV. Zysk _strata_ netto -694 -95 -158 -23
V. Zysk _strata_ netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -394 156 -90 38
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 684 -220 156 -53
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 614 -2 418 -368 -585
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 328 3 379 -988 817
IX. Zwiększenie / _zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 258 741 -1 200 179
X. Aktywa, razem _dane na koniec 1 półrocza 2016 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 107 185 110304 24 220 25884
XI. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 1 półrocza 2016 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 21 580 15 940 4 876 3 740
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 1 półrocza 2016 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 54 874 62 807 12 400 14 738
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej _dane na koniec 1 półrocza 2016 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 28 773 29 167 6 502 6 844
XIV. Kapitał podstawowy _dane na koniec 1 półrocza 2016 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 640 640 145 150
XV. Liczba akcji _w szt._ 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,12 0,05 -0,03 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ _dane na koniec 1 półrocza 2016 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8,99 9,11 2,03 2,15
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 757 32 981 11 359 7 978
XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 763 543 174 131
XX. Zysk _strata_ brutto 355 900 81 218
XXI. Zysk _strata_ netto 250 661 57 160
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 557 2 577 584 623
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 133 -2 672 -1 857 -646
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 338 715 1 447 173
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 762 620 174 150
XXVI. Aktywa, razem 81 071 80 355 18 319 19 158
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 331 24 676 6 854 5 883
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 270 525 513 125
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 26 298 22 410 5 942 5 343
XXX. Kapitał własny 50 740 55 679 11 465 13 275
XXXI. Kapitał zakładowy 640 640 145 153
XXXII. Liczba akcji _w szt._ 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,08 0,21 0,02 0,05
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 15,86 17,40 3,58 4,15
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm