pieniadz.pl

NORDEABP
Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr 4/2004

28-02-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr 4 / 2004
kwartał / rok
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
(dla banków)
Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-02-28
NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEA BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek 244 434 137 084 54 100 30 824
II. Przychody z tytułu prowizji 38 579 26 393 8 539 5 935
III. Wynik działalności bankowej 187 363 108 230 41 469 24 336
IV. Wynik działalności operacyjnej 14 916 2 581 3 301 580
V. Zysk (strata) brutto 14 913 2 582 3 301 581
VI. Zysk (strata) netto 3 693 -11 425 817 -2 569
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 346 333 -37 433 76 653 -8 417
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 402 91 964 -11 819 20 678
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103 063 -34 061 -22 811 -7 659
X. Przepływy pieniężne netto, razem 189 868 20 470 42 023 4 603
XI. Aktywa razem 5 111 747 4 048 694 1 253 186 858 320
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
XII. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 704 065 573 542 417 765 121 590
XIII. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 2 720 693 2 737 312 667 000 580 308
XIV. Kapitał własny 503 229 498 914 123 371 105 769
XV. Kapitał zakładowy 168 090 168 090 41 209 35 635
XVI. Liczba akcji (w szt.) 33 617 833 33 617 833
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,97 14,84 3,67 3,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Współczynnik wypłacalności (w %) 11,59 14,48
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 -0,43 0,02 -0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE SPRAWOZDANIA
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm