pieniadz.pl

NORDEABP
P

25-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
I. Wynik odsetkowy netto 292 939 288 199 70 108 68 391
II. Wynik prowizyjny netto 36 128 2 684 8 646 637
III. Suma przychodów operacyjnych 387 846 331 892 92 822 78 759
IV. Zysk przed opodatkowaniem 57 011 26 229 13 644 6 224
V. Zysk za okres 43 145 15 146 10 326 3 594
VI. Całkowite dochody ogółem za okres 43 238 14 612 10 348 3 467
VII. Zysk (strata) na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w zł/EUR) 0,72 0,27 0,17 0,06
VIII. Przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej (2 258 280) (923 077) (540 465) (219 050)
IX. Przepływy środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej 104 420 (216 991) 24 990 (51 493)
X. Przepływy środków pieniężnych w działalności finansowej 1 334 215 (64 698) 319 312 (15 353)
XI. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (819 645) (1 204 766) (196 162) (285 896)
XII. Aktywa ogółem 31 950 836 32 855 745 7 678 828 7 922 392
XIII. Kapitały własne ogółem 2 785 818 2 343 085 669 523 564 980
XIV. Kapitał zakładowy 319 169 277 494 76 707 66 911
XV. Liczba akcji 63 833 800 55 498 700 63 833 800 55 498 700
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,64 42,22 10,49 10,18
XVII. Współczynnik wypłacalności 12,58% 13.84% 12,58% 13.84%
XVIII. 2 720 849 2 251 902 653 909 542 993
XIX. Fundusze uzupełniające (Tier 2) 767 110 1 002 232 184 362 241 665
XX. Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 2 020 - 487


Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu
porównywalnego w pozycjach od XII do XX są zaprezentowane na dzień
31.XII.2013 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm