pieniadz.pl

NORDEABP
Zawarcie umowy przewłaszczenia kredytów hipotecznych na zabezpieczenie

03-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawarcie umowy przewłaszczenia kredytów hipotecznych na zabezpieczenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank"; "Emitent") informuje, iż w dniu 02 lipca 2014 r. Bank zawarł z Nordea Bank AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (działającym przez swój oddział w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) ("Nordea AB") umowę przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie ("Umowa Przeniesienia") w celu zabezpieczenia wierzytelności Nordea AB wynikających z umowy wielowalutowego kredytu terminowego (Multicurrency Term Facility Agreement) zawartej dnia 1 kwietnia 2014 r. pomiędzy Nordea AB a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("Umowa Kredytu").

Na podstawie Umowy Przeniesienia Bank dokonał przeniesienia na rzecz Nordea AB wszystkich wierzytelności przysługujących mu w stosunku do klientów Banku ("Kredytobiorcy") z tytułu umów kredytu denominowanych w walucie obcej (tj. CHF, EUR i USD) oraz indeksowanych do waluty obcej (CHF, EUR i USD) wraz z prawnymi zabezpieczeniami tych wierzytelności, w tym m.in. hipotekami. Przeniesienie każdej z wierzytelności stanie się skuteczne wraz z wpisem Nordea AB jako wierzyciela hipotecznego w odpowiedniej księdze wieczystej, ze skutkiem od dnia złożenia wniosku o wpis. Wartość przeniesionych na zabezpieczenie wierzytelności (kredytów) wynosi ok. 14.400.000.000,- (słownie czternaście miliardów czterysta milionów) złotych.

Do czasu wystąpienia przypadku naruszenia Umowy Kredytu, Bank pozostanie uprawniony do wykonywania w stosunku do Kredytobiorców uprawnień kredytodawcy, w tym do otrzymywania i odbierania od nich wszelkich spłat z tytułu udzielonych kredytów na dotychczasowych zasadach.
Szczegółowe postanowienia Umowy Przeniesienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa Przeniesienia nie przewiduje zapłaty kar umownych.

Umowa uznana została za znaczącą, gdyż wartość przeniesionych na zabezpieczenie wierzytelności (kredytów) przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. z późn. zmianami

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm