pieniadz.pl

NORDEABP
Raport roczny SAB-R 2004

23-03-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SAB-R 2004
(zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)
(dla banków)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania: 2005-03-23
NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEA BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2004 2003 2004 2003
I. Przychody z tytułu odsetek 244 434 137 084 54 100 30 823
II. Przychody z tytułu prowizji 38 579 26 393 8 539 5 934
III. Wynik działalności bankowej 187 319 108 230 41 459 24 336
IV. Wynik działalności operacyjnej 13 272 2 581 2 937 580
V. Zysk (strata) brutto 13 269 2 582 2 937 581
VI. Zysk (strata) netto 3 967 -11 425 878 -2 569
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 349 721 -37 433 77 403 -8 417
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 440 91 964 -11 164 20 678
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -109 413 -34 061 -24 216 -7 659
X. Przepływy pieniężne netto, razem 189 868 20 470 42 023 4 603
XI. Aktywa razem 5 112 699 4 049 434 1 253 420 858 477
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
XII. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 704 063 573 455 417 765 121 572
XIII. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 2 721 372 2 736 867 667 166 580 213
XIV. Kapitał własny 503 503 498 914 123 438 105 769
XV. Kapitał zakładowy 168 090 168 090 41 209 35 635
XVI. Liczba akcji (w szt.) 33 617 833 33 617 833
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,98 14,84 3,67 3,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Współczynnik wypłacalności (w %) 11,61 14,48
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 -0,43 0,03 -0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm