pieniadz.pl

NORDEABP
Skonsolidowany raport roczny SAB-RS 2004

05-04-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport roczny SAB-RS 2004
(zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
(dla banków)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania: 2005-04-05
NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEA BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Skonsolidowany raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2004 2003 2004 2003
I. Przychody z tytułu odsetek 244 434 137 084 54 100 30 823
II. Przychody z tytułu prowizji 38 579 26 393 8 539 5 934
III. Wynik działalności bankowej 187 370 108 230 41 470 24 336
IV. Wynik działalności operacyjnej 14 609 2 581 3 233 580
V. Zysk (strata) brutto 14 606 2 582 3 233 581
VI. Zysk (strata) netto 3 967 -11 425 878 -2 569
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 352 506 -37 433 78 019 -8 417
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 225 91 964 -11 780 20 678
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -109 413 -34 061 -24 216 -7 659
X. Przepływy pieniężne netto, razem 189 868 20 470 42 023 4 603
XI. Aktywa razem 5 112 152 4 048 694 1 253 286 858 320
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
XII. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 704 063 573 542 417 765 121 590
XIII. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 2 720 693 2 737 312 667 000 580 308
XIV. Kapitał własny 503 503 498 914 123 438 105 769
XV. Kapitał zakładowy 168 090 168 090 41 209 35 635
XVI. Liczba akcji (w szt.) 33 617 833 33 617 833
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,98 14,84 3,67 3,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Współczynnik wypłacalności (w %) 11,60 14,48
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 -0,43 0,03 -0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł / EUR)

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm