pieniadz.pl

NORDEABP
Zawiadomienie o ZWZA i porządek obrad

14-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 10 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-14
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawiadomienie o ZWZA i porządek obrad
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 12 maja 2005 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.

Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2004r.
b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska SA za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2004 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2004 i z działalności Banku w 2004 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2004 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2004 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.
15. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
17. Wybory do Rady Nadzorczej.
18. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005".
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nie wymagane jest w tym wypadku pełnomocnictwo notarialne.

Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 04.05.2005 r. do godz. 17:00, złoży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 501) świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakończenia WZA włącznie, tzn. na okres od 05 do 12 maja 2005 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm