pieniadz.pl

NORDEABP
Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki

22-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 12 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-22
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki
Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za 2004 r., w którym dokonano oceny sytuacji Spółki – o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
NORDEA BANK POLSKA S.A.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok zamykający trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. W związku z powyższym sprawozdanie, które przedkładamy Szanownym Akcjonariuszom do zatwierdzenia, stanowi podsumowanie funkcjonowania Rady w 2004r jak i nieco szersze spojrzenie na sprawy i rozwój Banku w latach 2002-2004.

X X X

Nordea Bank Polska S.A. funkcjonował w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej kraju.
Słaba dynamika cechowała polską gospodarkę szczególnie w 2002r. – produkt narodowy brutto zwiększył się wówczas tylko o 1,3%. Sytuacja makroekonomiczna poprawiała się w dwóch następnych latach, co znajdowało wyraz w przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego. Wyniosło ono 3,7% w 2003r oraz 5,4% w 2004 roku.

Za cechę pozytywną minionego okresu trzyletniego należy uznać tempo wzrostu inflacji. Było ono niskie i kształtowało się na poziomie 1,9% w 2002r, 0,8% w 2003r oraz 3,5% w 2004r. Warto dodać, że inflacja w Polsce znajdowała się w tym czasie na poziomie niższym aniżeli w wielu krajach Unii Europejskiej.

Natomiast niepokojącym zjawiskiem była sytuacja na rynku pracy. W ciągu minionych 3 lat stopa bezrobocia była bardzo wysoka i wynosiła 18-20%. Mimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego w 2003r, a szczególnie w 2004r bezrobocie zmniejszyło się ostatnio nieznacznie i w całym omawianym okresie znajdowało się na wyżej określonym poziomie, co rodziło i rodzi nadal negatywne problemy i reperkusje społeczne.

X X X

Sytuacja makroekonomiczna kraju miała oczywiście wpływ na sytuację w sektorze bankowym. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w bankowości PENGAB wzrastał.
W grudniu 2002r wynosił 12.1 pkt, w końcu 2003r osiągnął 22.2 pkt, natomiast w ostatnich miesiącach 2004r kształtował się na poziomie ok. 30 pkt.

Pojawienie się tendencji pozytywnych w gospodarce, a w szczególności poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw, spowodowało wzrost kredytów gospodarczych i detalicznych. Poprawiła się zdolność kredytowa firm i gospodarstw domowych a w konsekwencji jakość portfela kredytowego. Znacznie wzrosły depozyty przedsiębiorstw. Jak wynika ze wstępnych danych Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, zysk netto sektora wyniósł w ubiegłym roku prawie 7,3mld zł i był ponad trzykrotnie wyższy niż w 2003r. Suma bilansowa zwiększyła się o 10%, do 538 mld zł.

X X X

W latach 2002-2004 dość istotnie zmieniał się skład Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. a także skład Zarządu Banku. Pod koniec 2004r Rada funkcjonowała w składzie jedenastoosobowym. Zmiany w Radzie i Zarządzie szczegółowo odnotowane były w protokołach i sprawozdaniach; były też publikowane zgodnie z wymogami wynikającymi z faktu, iż Bank funkcjonował jako Spółka publiczna, której akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawę funkcjonowania stanowił Regulamin Rady zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego.

W 2004r Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. odbyła 4 spotkania i podjęła 19 uchwał. Do głównych kwestii podejmowanych w ubiegłym roku należały:

· bieżąca ocena pracy Zarządu, planów i wyników finansowych Banku, a w szczególności wyników za kolejne kwartały,
· zmiany w składzie Zarządu i Strukturze Organizacyjnej Banku,
· przygotowanie uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
· sprawy związane z raportami Audytu Wewnętrznego,
· kontrola działań w zakresie windykacji,
· kwestie dotyczące funkcjonowania systemu komputerowego i jakości usług informatycznych

X X X

Istotne decyzje Zarządu Banku podejmowane w 2004r uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w opiniach, zaleceniach i uchwałach podejmowanych na kolejnych posiedzeniach. Odnotować należy, że wyniki Nordea Bank Polska S.A. w ubiegłym roku były lepsze niż w 2003 roku i w powiązaniu z dobrymi prognozami gospodarczymi na 2005r stwarzają podstawę do dalszej, znaczącej poprawy w roku bieżącym.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. oraz sprawozdaniem finansowym za 2004r i stwierdziła zgodność z księgami finansowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym. Jednocześnie składa wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A o udzielenie członkom Zarządu Nordea Bank Polska S.A. absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w roku 2004.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Rybowski

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm