pieniadz.pl

NORDEABP
Podpisanie planu połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A.

14-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Podpisanie planu połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 14 maja 2014 r. dotyczącego zamiaru połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A. ("PKO BP") ("Połączenie") niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r., Zarząd Nordea Bank Polska S.A. i Zarząd PKO BP uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku z PKO BP sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") ("Plan Połączenia").
Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Banku, jako spółki przejmowanej, na rzecz PKO BP, jako spółki przejmującej. Na skutek Połączenia PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Banku. Nordea Bank Polska S.A. zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku. Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
Zważywszy, że PKO BP (jako spółka przejmująca) jest jedynym akcjonariuszem Nordea Bank Polska S.A. (spółki przejmowanej):
• stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP;
• stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; oraz
• stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.
Realizacja Połączenia uzależniona będzie od:
• uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na Połączenie oraz zezwolenia KNF na zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem;
• podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie PKO BP uchwał dotyczących Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie: (a) wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem.
Mając na uwadze powyższe, Nordea Bank Polska S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie")

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm