pieniadz.pl

NORDEABP
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A.

14-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent"), informuje o zamiarze połączenia z PKO Bank Polski S.A. ("PKO BP"), posiadającym 100% akcji Nordea Bank Polska SA.
Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") poprzez przeniesienie całego majątku Banku jako spółki przejmowanej na PKO BP jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).
Realizacja połączenia uzależniona będzie od:
• uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na połączenie oraz zezwolenia KNF na zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z połączeniem;
• podjęcia przez Walne Zgromadzenie Nordea Bank Polska SA oraz Walne Zgromadzenie PKO BP uchwał dotyczących połączenia, a w szczególności uchwał w przedmiocie: (a) wyrażenia zgody na plan połączenia oraz (b) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z połączeniem.
Planowane połączenie ma na celu wzmocnienie pozycji PKO BP jako lidera w polskim sektorze bankowym, poszerzenie kanałów dystrybucji oraz doskonalenie jakości usług. Realizacja połączenia powinna w znaczący sposób poprawić pozycję PKO BP w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocnić kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej oraz przełożyć się na wzrost w zakresie bancassurance. Połączenie banków pozwoli na osiągnięcie synergii, zarówno operacyjnych polegających na wyeliminowaniu powtarzających się procesów i optymalizacji działań, jak i finansowych poprzez osiągnięcie wyższej efektywności poprzez korzyści skali, wyższą rentowność produktów i usług, a przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej. Ponadto, PKO BP po połączeniu będzie mógł zaoferować swoim klientom i klientom Nordea Bank Polska SA szerszy wachlarz produktów, bogatszą ofertę usług oraz większą dostępność produktów i usług.
PKO BP jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Należy również do najstarszych działających instytucji finansowych w kraju.
Poza działalnością ściśle bankową PKO BP prowadzi również działalność maklerską, a poprzez swoje spółki zależne świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Ponadto, Grupa Kapitałowa PKO BP prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną, a w 2013 roku prowadziła również działalność w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.
Na koniec 2013 roku, wartość sumy bilansowej PKO BP osiągnęła poziom 196,3 mld PLN, kapitały własne wyniosły 25,1 mld PLN. Wypracowany przez PKO BP w 2013 roku zysk netto wyniósł 3,2 mld PLN. W 2013 roku z usług PKO BP korzystało 8,4 mln klientów w segmencie detalicznym oraz 12,4 tys. klientów w segmencie korporacyjnym. PKO BP należy do największych pracodawców w Polsce, na koniec 2013 roku zatrudniał 24,4 tys. pracowników.
Nordea Bank Polska SA oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym w statucie. Bank w swej działalności kredytowej i depozytowej oferuje szeroki zakres usług podmiotom gospodarczym, osobom prywatnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego.
Na koniec 2013 roku, wartość sumy bilansowej Nordea Bank Polska SA osiągnęła poziom 32,9 mld PLN, kapitały własne wyniosły 2,3 mld PLN. Wypracowany w 2013 roku zysk netto wyniósł 59,6 mln PLN. Na koniec 2013 roku Bank zatrudniał 2,0 tys. pracowników.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie")

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm