pieniadz.pl

NORDEABP
Q

02-05-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 11 11 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Wynik odsetkowy netto 146 014 150 865 34 853 36 146
II. Wynik prowizyjny netto 9 542 418 2 278 100
III. Suma przychodów operacyjnych 184 526 173 289 44 046 41 518
IV. Zysk przed opodatkowaniem 3 668 35 708 875 8 555
V. Zysk za okres 838 28 520 200 6 833
VI. Całkowite dochody ogółem za okres 1 022 28 739 244 6 886
VII. Zysk (strata) na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w zł/EUR) 0,02 0,51 0,00 0,12
VIII. Przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej (783 081) (1 536 580) (186 920) (368 149)
IX. Przepływy środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej 3 183 (194 603) 760 (46 625)
X. Przepływy środków pieniężnych w działalności finansowej (224 595) (196 874) ( 53 610) (47 169)
XI. Przepływy środków pieniężnych w danym roku (1 004 493) (1 928 057) (239 770) (461 943)
XII. Aktywa ogółem 31 685 710 32 855 745 7 596 124 7 922 392
XIII. Kapitały własne ogółem 2 344 107 2 343 085 561 961 564 980
XIV. Kapitał zakładowy 277 494 277 494 66 525 66 911
XV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,24 42,22 10,13 10,18
XVII. Współczynnik wypłacalności 13,98% 13.84% 13,98% 13.84%
XVIII. 2 261 482 2 251 902 542 153 542 993
XIX. Fundusze uzupełniające (Tier 2) 990 512 1 002 232 237 459 241 665
XX. Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 2 020 - 487


Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu
porównywalnego w pozycjach od XII do XX są zaprezentewoane na dzień
31.12.2013 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm