pieniadz.pl

NORDEABP
Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N. Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta

04-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N. Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent"), informuje, że dnia 1 kwietnia 2014 r. została zakończona prywatna subskrypcja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej "Warranty Subskrypcyjne"), a dnia 4 kwietnia 2014 r. została zakończona prywatna subskrypcja akcji zwykłych imiennych serii N (dalej "Akcje Serii N"), emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 sierpnia 2013 r. (por. raport bieżący nr 17/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz raport bieżący nr 6/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.).

Zarząd Banku przedstawia dane dotyczące subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 1 kwietnia 2014 r.
2) Data przydziału: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
3) Liczba Warrantów Subskrypcyjnych objętych subskrypcją: Bank zaoferował do objęcia 8.335.100 i objętych zostało 8.335.100 Warrantów Subskrypcyjnych.
4) Stopa redukcji: 0%.
5) Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na Warranty Subskrypcyjne.
6) Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, które zostały przedzielone w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
7) Cena, po jakiej były obejmowane Warranty Subskrypcyjne: obejmowane nieodpłatnie.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Warranty Subskrypcyjne: w ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na Warranty Subskrypcyjne, wszystkie Warranty Subskrypcyjne zostały zaoferowane jedynemu uprawnionemu podmiotowi, tj. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej "PKO BP").
9) Liczba osób, którym przydzielono Warranty Subskrypcyjne: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, oferta nabycia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych została przyjęta przez PKO BP.
10) W związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych nie zostały zawarte umowy o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych Warrantów Subskrypcyjnych i ceny emisyjnej: 0.
12) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Warrantów Subskrypcyjnych: Bank nie poniósł żadnych kosztów w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych.
13) Średni koszt subskrypcji przypadający na jeden Warrant Subskrypcyjny: nie dotyczy

Zarząd Banku przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Serii N:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 kwietnia 2014 r.
2) Data zakończenia subskrypcji (wydania Akcji Serii N): 4 kwietnia 2014 r.
3) Data przydziału: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N. Akcje Serii N zostały wydane w dniu 4 kwietnia 2014 r.
4) Liczba Akcji Serii N objętych subskrypcją: 8.335.100.
5) Stopa redukcji: 0%.
6) Liczba Akcji Serii N, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie składano zapisów na Akcje Serii N.
7) Liczba Akcji Serii N, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N.
8) Cena, po jakiej były obejmowane Akcje Serii N wynosiła 47,99 zł za jedną Akcję Serii N.
9) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii N: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N, oświadczenie o objęciu Akcji Serii N w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych złożył jedyny uprawniony podmiot, tj. PKO BP.
10) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii N: w ramach subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału Akcji Serii N, oświadczenie o objęciu Akcji Serii N w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych złożył jedyny uprawniony podmiot, tj. PKO BP.
11) W związku z emisją Akcji Serii N nie zostały zawarte umowy o subemisję.
12) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych Akcji Serii N i ceny emisyjnej wyniosła 400.001.449 zł.
13) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii N: W związku z emisją Akcji Serii N nie poniesiono kosztów wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego, promocji oferty, opłat związanych z rejestracją papierów w Krajowym Depozycie ani dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty wyniosły łącznie 506.312,8 zł. Koszty powyższe zostały przedstawione na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta. Koszty te mogą ulec w przyszłości niewielkiemu zwiększeniu. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii N w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty emisji akcji serii N poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie kapitału zapasowego.
14) Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii N wyniósł 0,06 zł.

W związku z objęciem oraz wydaniem Akcji Serii N, w dniu 4 kwietnia 2014 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 319.169.000 zł i dzieli się na 63.833.800 akcji.

Podstawa prawna szczegółowa: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm