pieniadz.pl

NORDEABP
Zawarcie umów mających za przedmiot rozwiązanie umów finansowania i gwarancji z podmiotami z Grupy Nordea oraz zawarcie umowy finansowania z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

01-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-01
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawarcie umów mających za przedmiot rozwiązanie umów finansowania i gwarancji z podmiotami z Grupy Nordea oraz zawarcie umowy finansowania z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Bank" lub "Emitent"), informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. zawarł z Nordea Bank AB (publ) (dalej "Nordea AB"), Nordea Bank Finland plc (dalej "Nordea Finland") i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (dalej "PKO BP") szereg umów mających na celu zmianę sposobu finansowania Banku w związku z planowanym przejęciem przez PKO BP większościowego pakietu akcji Banku od Nordea AB, w tym:
1) Umowę z Nordea AB, Nordea Finland i PKO BP (ang. Funding Termination Agreement, dalej "Umowa Rozwiązująca Finansowanie"), mającą za przedmiot, między innymi, rozwiązanie następujących umów i porozumień dotyczących finansowania Banku:
 umowy kredytowej z dnia 3 września 2007 r. z Nordea AB;
 umowy kredytowej z dnia 30 maja 2008 r. z Nordea Finland (o jej zawarciu, jako umowy znaczącej, Bank poinformował raportem bieżącym nr 22/2008 z dnia 30 maja 2008 r.);
 umowy kredytowej z dnia 15 lipca 2009 r. z Nordea Finland (o jej zawarciu, jako umowy znaczącej, Bank poinformował raportem bieżącym nr 19/2009 z dnia 15 lipca 2009 r.);
 umowy stanowiącej zabezpieczenie w postaci przeniesienia praw do środków pieniężnych z dnia 6 sierpnia 2012 r. z Nordea AB (o jej zawarciu, jako umowy znaczącej, Bank poinformował raportem bieżącym nr 24/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r.);
 depozytów zawartych na rynku międzybankowym pomiędzy Bankiem a Nordea AB i Nordea Finland.
Zgodnie z Umową Rozwiązującą Finansowanie, do rozwiązania umów i porozumień dotyczących finansowania Banku przez podmioty z Grupy Nordea dojdzie w dniu spłaty zobowiązań Banku z tytułu tych umów, co ma nastąpić ze środków uzyskanych na podstawie umowy kredytowej, o której mowa w punkcie 3 poniżej. Z uwagi na fakt jednoczesnego zawarcia przez Bank umowy kredytowej, opisanej w punkcie 3 poniżej, rozwiązanie ww. umów nie wpłynie na sytuację finansową Emitenta. Rozwiązanie umów i porozumień dotyczących finansowania Banku przez podmioty z Grupy Nordea nie dotyczy finansowania podporządkowanego.
2) Umowę z Nordea AB mającą za przedmiot rozwiązanie umowy gwarancji z dnia 18 grudnia 2012 r. (o jej zawarciu, jako umowy znaczącej, Bank poinformował raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.), które nastąpi w dniu rozliczenia transakcji nabycia akcji Banku zawartych w wyniku wezwania ogłoszonego przez PKO BP w dniu 3 grudnia 2013 r., wraz z późniejszymi zmianami (dalej "Wezwanie"). Rozwiązanie umowy gwarancji spowoduje ustanie obowiązku uiszczania przez Bank opłaty za korzystanie z gwarancji na rzecz Nordea AB. Pomimo rozwiązania powyższej umowy, utrzymanie przez Bank współczynników kapitałowych na poziomie wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie zapewnione poprzez środki pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Tym samym, rozwiązanie umowy gwarancji nie wpłynie na sytuację finansową Emitenta.
3) Umowę kredytową z PKO BP (dalej "Umowa Kredytowa"), na podstawie której Bank otrzyma od PKO BP środki finansowe w celu zapewnienia finansowania portfela kredytów hipotecznych w kwotach: 465.413.882 EUR, 3.645.817.674 CHF oraz 3.724.629 USD. Umowa Kredytowa została zawarta na warunkach rynkowych na okres 7 lat. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawkach LIBOR i EURIBOR powiększonych o marże. Zgodnie z Umową Kredytową, Bank zobowiązany jest do ustanowienia na wybranym portfelu kredytów hipotecznych zabezpieczenia na rzecz Nordea AB w formie przelewu wierzytelności. Finansowanie Banku na podstawie Umowy Kredytowej zostanie uruchomione po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Banku zawartych w wyniku Wezwania. Z uwagi na fakt, iż wartość Umowy Kredytowej przekracza 10% kapitałów własnych Banku, stanowi ona dla Banku umowę znaczącą.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm