pieniadz.pl

NORDEABP
Zawarcie umów związanych z wydzieleniem i migracją funkcji IT

13-12-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawarcie umów związanych z wydzieleniem i migracją funkcji IT
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA ("Bank") informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 r. zawarł następujące umowy:
1) Umowa w sprawie Usług w Okresie Przejściowym wraz z załącznikami ("Umowa Usług w Okresie Przejściowym") pomiędzy Bankiem, Nordea Bank AB (publ) ("NBAB"), Nordea IT Polska sp. z o.o. ("Dostawca"), Nordea Finance Polska S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski SA ("PKO BP"),
2) Umowa Outsourcingowa wraz z załącznikami ("Umowa Outsourcingowa") pomiędzy Bankiem oraz Dostawcą,
3) Umowa w sprawie Migracji wraz z załącznikami ("Umowa Migracji") pomiędzy Bankiem, Dostawcą oraz PKO BP,
4) Umowa w sprawie sprzedaży przez Bank aktywów IT na rzecz Dostawcy wraz
z załącznikami ("Umowa Sprzedaży Aktywów") pomiędzy Bankiem oraz Dostawcą.

Zawarcie wyżej wymienionych umów ma na celu ustalenie ram prawnych i organizacyjnych procesu wydzielenia przez Bank do Dostawcy aktywów IT, pozyskiwania przez Bank od Dostawcy kompleksowych usług IT (outsourcing) w okresie przejściowym poprzedzającym migrację danych i usług na platformę PKO BP oraz samego procesu przyszłej migracji. Poniżej Bank przekazuje informacje dotyczące poszczególnych umów.

Umowa Usług w Okresie Przejściowym stanowi umowę ramową łączącą wszystkie strony zaangażowane w proces wydzielenia funkcji IT oraz przyszłej migracji. Reguluje ona, w szczególności, dodatkową odpowiedzialność NBAB (obecnego podmiotu dominującego Banku oraz jedynego wspólnika Dostawcy) oraz PKO (przyszłego podmiotu dominującego Banku) wobec Banku w związku z powyższym procesem.

Przedmiotem Umowy Outsourcingowej jest ustalenie zasad świadczenia przez Dostawcę na rzecz Banku kompleksowych usług IT. Wycena usług IT świadczonych przez Dostawcę będzie odbywała się w oparciu o ponoszone przezeń koszty, bez doliczania marży i z uwzględnieniem poziomu kosztów Banku związanych z funkcjonowaniem IT Banku w roku 2013. Rozliczenia pieniężne między stronami Umowy Outsourcingowej zostały ukształtowane na zasadzie "open book", która przewiduje bieżący dostęp Banku do informacji o poziomie kosztów Dostawcy. Świadczenie usług na podstawie Umowy Outsourcingowej rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2014 roku. Okres jej obowiązywania został ustalony na 12 miesięcy od daty ostatniego dnia przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Banku ogłoszonego przez PKO BP, z możliwością jej przedłużenia na dalsze okresy, jeżeli w zakładanym terminie nie dojdzie do przeniesienia danych i procesów biznesowych na platformę PKO BP.
Umowa Migracji ma za przedmiot uregulowanie kwestii związanych ze współpracą pomiędzy wszystkimi stronami w procesie przeniesienia informacji i procesów biznesowych z dotychczasowych aplikacji i platform wykorzystywanych przez Bank do aplikacji i na platformę PKO BP.

Na podstawie Umowy Sprzedaży Aktywów, w dniu 1 stycznia 2014 r., Dostawca nabędzie od Banku aktywa IT obejmujące m. in. środki trwałe, licencje i prawa z umów, których przeniesienie wymagane jest dla realizacji przez Dostawcę obowiązków wynikających z Umowy Outsourcingowej. Umowa Sprzedaży Aktywów nie ma charakteru umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, potwierdza natomiast, że wraz z przeniesieniem aktywów nastąpi przeniesienie części zakładu pracy Banku na rzecz Dostawcy. Warunki tej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych, a cena sprzedaży została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego rzeczoznawcy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm