pieniadz.pl

NORDEABP
Zarejestrowanie zmian Statutu Nordea Bank Polska SA w KRS

17-09-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zarejestrowanie zmian Statutu Nordea Bank Polska SA w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. ("Bank" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 16 września 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 5 września 2013 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2013 r.

Zarząd Nordea Bank Polska SA publikuje w załączeniu ujednoliconą treść Statutu Banku obejmującą zarejestrowane zmiany, o następującej treści:

1. W § 6 ust.1 dodaje się pkt 16 o treści:
"16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną ".

2. W § 6 ust. 2 statutu skreśla się pkt 10 o treści:
"10) Świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych".----------------------------------------------------------------

3. W § 6 ust. 2 statutu punkty 11 – 15 otrzymują odpowiednio oznaczenia 10 – 14.

4. W § 6 ust. 2 statutu dotychczasową treść pkt 14 w brzmieniu:
"14) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę."---------------------------------------------------------------------------------

zmienia się na następującą:
"14) pośrednictwo w sprzedaży umów leasingu".-------------------------------------------------------------------------------------

5. W § 6 ust. 2 statutu dodaje się nowe pkt 15-16 w następującym brzmieniu:
"15) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) wykonywanie przez Bank następujących czynności nie stanowiących działalności maklerskiej:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ----------------
b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,-------------------------------
c) doradztwo inwestycyjne,-------------------------------------------------------------------------------------------------
d) oferowanie instrumentów finansowych,-----------------------------------------------------------------------------
e) zawieranie i wykonywanie umów o charakterze subemisji, których przedmiotem są instrumenty finansowe."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Dotychczasową treść § 32 statutu w brzmieniu:
"Prezes Zarządu Banku:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.-----------------------------
2) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę wewnętrzną, kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną. ----------------------------------------------------------------------------
3) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.----------------------------------------------------------------------------------
4) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zmienia się na następującą:
§ 32
"Prezes Zarządu Banku:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.------------------------------
6) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zgodnością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie siecią detaliczną, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną i organizacyjno-administracyjną. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.----------------------------------------------------------------------------------
8) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Dotychczasową treść § 33 statutu w brzmieniu:
"I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Kieruje i nadzoruje pion bankowości korporacyjnej.-------------------------------------------------------------
2) Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.-------------------
3) Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu."------------------------------

zmienia się na następującą:
§ 33
"I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kieruje i nadzoruje pion kredytowy w tym głównie: nadzoruje procesy kredytowe i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym oraz windykację i restrukturyzację.--------------------------------------------------
2. Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.-------------------
3. Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu."------------------------------Załącznik zamieszczony jest na stronie www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje Inwestorskie – Akty prawne – Statut Nordea Bank Polska SA

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 100 ust. 4 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm