pieniadz.pl

NORDEABP
Raport kwartalny Q 3/2011

07-11-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2011
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody odsetkowe 736 234 554 385 182 178 138 503
II. Przychody prowizyjne 101 648 88 824 25 152 22 191
III. Zysk przed opodatkowaniem 296 174 248 156 73 287 61 997
IV. Zysk za okres 230 732 197 826 57 094 49 423
V. Przepływy środków pieniężnych w danym roku -242 916 322 099 -60 108 80 470
VI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 4,16 4,13 1,03 1,03
VII. Należności od banków 411 787 839 607 93 350 212 006
VIII. Należności od klientów 26 158 354 20 718 093 5 929 986 5 231 445
IX. Aktywa ogółem 30 398 944 24 832 366 6 891 309 6 270 324
X. Zobowiązania wobec banków 17 332 882 12 566 105 3 929 290 3 173 018
XI. Zobowiązania wobec klientów 9 888 147 9 460 672 2 241 600 2 388 878
XII. Zobowiązania ogółem 28 316 512 22 981 001 6 419 231 5 802 843
XIII. Kapitały własne ogółem 2 082 432 1 851 365 472 078 467 481
XIV. Liczba akcji 55 498 700 55 498 700 55 498 700 55 498 700
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,52 33,36 8,50 8,42
XVI. Współczynnik wypłacalności 9,92 10,85 - -


Wybrane dane finansowe dot. pozycji bilansowych dla okresu
porównywalnego w pozycjach od VII do XVI są zaprezentowane na dzień
31.12.2010 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm