pieniadz.pl

Bank Handlowy SA
Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2016 poz. 1639_, w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. _"Bank"_ informuje, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2016 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A., uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. Uchwałą nr 27/2016 w § 1 punkt 4 tej Uchwały.
Zgodnie z treścią powyżej wskazanego § 1 punktu 4 Uchwały nr 27/2016, zmiana Statutu Banku obejmuje zmianę treści § 18 ust. 1 pkt 9_ w następujący sposób:
Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 pkt 9_ Statutu:
"9_ świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank i jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu oraz wyrażania zgody na zawarcie przez Bank lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,"
Nowa treści § 18 ust. 1 pkt 9_ Statutu:
"9_ wyrażania zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązanym z Bankiem,".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm