pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Amica Wronki SA (AMC)

Pełna nazwa AMICA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MICKIEWICZA 52 64-510 WRONKI
Telefon (0-67) 254-61-00; 254-61-11
Prezes Jacek Rutkowski
Fax (0-67) 254-03-20
WWW www.amica.com.pl
E-mail sekretariat@amica.com.pl
ISIN PLAMICA00010

Komunikaty spółki: Amica Wronki SA (AMC)

2016-08-31 19:58 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-19 16:29 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Amica Spółka Akcyjna
2016-06-07 12:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 01 czerwca 2016 roku
2016-06-02 17:02 Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
2016-06-02 15:19 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 01 czerwca 2016 roku
2016-06-02 09:05 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści Raportu bieżącego nr 29/2016 (część A) - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanej na nową kadencję
2016-06-01 19:30 Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
2016-06-01 19:20 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy
2016-06-01 19:12 Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję
2016-06-01 19:00 Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka Akcyjna powołanej na nową kadencję
2016-05-31 14:39 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej numeracji projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, (które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku)
2016-05-30 16:40 Ujednolicony tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca roku 2016
2016-05-30 16:33 Suplement Nr 2 do Raportu bieżącego Nr 09/2016 z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku)
2016-05-30 15:11 Suplement Nr 1 do Raportu bieżącego Nr 09/2016 z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku)
2016-05-27 14:59 Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej
2016-05-25 15:47 Rekomendacja odnośnie liczby członków Zarządu Emitenta, (w ramach nowej kadencji)
2016-05-25 13:44 Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z działalności w roku obrotowym 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki/Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za r
2016-05-25 13:37 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie odwołanie prokury
2016-05-25 13:32 Rekomendacja Zarządu kierowana do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMICA WRONKI S.A. w sprawie określenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy za rok 2015
2016-05-24 17:10 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
2016-05-19 17:11 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
2016-05-13 17:39 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-13 13:08 Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję)
2016-05-12 12:52 Oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna o niekandydowaniu do składu organu zarządzającego Spółki na kolejną kadencję
2016-05-12 12:48 Oświadczenie Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna o niekandydowaniu do składu organu zarządzającego Spółki na kolejną kadencję
2016-05-12 10:44 Treść dokumentu „Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2015”.
2016-05-12 10:13 Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2016-05-11 15:47 Rekomendacja Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrachunkowy 2015
2016-05-06 12:01 Proponowane zmiany w Statucie Spółki
2016-05-06 11:54 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm