pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Amica Wronki SA (AMC)

Pełna nazwa AMICA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MICKIEWICZA 52 64-510 WRONKI
Telefon (0-67) 254-61-00; 254-61-11
Prezes Jacek Rutkowski
Fax (0-67) 254-03-20
WWW www.amica.com.pl
E-mail sekretariat@amica.com.pl
ISIN PLAMICA00010

Komunikaty spółki: Amica Wronki SA (AMC)

2014-09-06 16:47 Potencjalna możliwość zmiany praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta / Potencjalna możliwość dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po ich wcześniejszej asymilacji z p
2014-09-05 12:32 Emisja obligacji
2014-08-29 07:00 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-26 12:13 Emisja obligacji
2014-08-07 16:59 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki
2014-07-29 15:30 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki
2014-07-04 16:04 Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości
2014-07-04 14:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 2014 roku
2014-07-04 14:25 Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
2014-07-04 14:18 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 2014 roku
2014-06-30 18:59 Złożenie oferty na zakup aktywów w ramach postępowania upadłościowego Fagor Electrodomésticos Soc. Cooperativa
2014-06-09 14:36 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 04 czerwca 2014 roku
2014-06-06 17:17 Proponowane zmiany w Statucie Spółki
2014-06-06 17:12 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
2014-06-06 17:07 Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
2014-06-05 12:10 Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2014-06-05 11:56 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 04 czerwca 2014 roku
2014-06-05 11:36 Treść dokumentu „Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2013”.
2014-06-05 11:27 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy
2014-05-15 18:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-12 10:46 Podpisanie Umowy Emisyjnej [tekstu jednolitego Umowy Agencyjnej i Depozytowej oraz Umowy Dealerskiej z dnia 14 sierpnia 2007 roku (z późn. zm.)]
2014-05-09 11:13 Treść projektów uchwał ZWZA Amica Wronki S.A.
2014-05-09 11:05 Termin zwołania i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
2014-05-07 06:47 Sporządzenie szacunków skonsolidowanych wyników finansowych Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach oraz podjęcie decyzji o ich przekazaniu do wiadomości publicznej
2014-05-07 06:41 Rekomendacja Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrachunkowy 2013
2014-05-06 16:22 Suplement do sprawozdania z działalności Zarządu do Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31.12.2013 roku
2014-05-05 14:25 Sporządzenie szacunków skonsolidowanych wyników finansowych (grupy kapitałowej) Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach oraz podjęcie decyzji o ich przekazaniu do wiadomości publicznej
2014-04-28 20:26 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-04-28 20:18 Raport roczny R 2013
2014-04-24 18:02 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm