pieniadz.pl

Amica Wronki SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
AMICA SA
_pełna nazwa emitenta_
AMICA Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
64-510 Wronki
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Mickiewicza 52
_ulica_ _numer_
_067_ 254-63-39 _067_ 254-03-20
_telefon_ _fax_
aneta.banach@amica.com.pl amica.com.pl
_e-mail_ _www_
763-000-34-98 570107305
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 154 997 926 413 264 422 223 723
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 70 308 60 608 16 096 14 636
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 60 832 49 456 13 927 11 943
IV. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 50 004 39 388 11 448 9 512
V. Zysk_strata_ netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 68 86 16 21
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 979 37 192 9 840 8 982
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 232 -32 608 -7 150 -7 875
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 631 398 -831 96
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 8 116 4 982 1 858 1 203
X. Aktywa, razem 1 498 497 1 189 279 338 605 286 580
XI. Zobowiązania długoterminowe 170 351 79 914 38 493 19 257
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 713 006 552 680 161 113 133 179
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 616 352 557 892 139 273 134 435
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -1 212 -1 207 -274 -291
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 514 3 747
XVI. Liczba akcji _w szt._ 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia _w szt._ 0 0 0 0
XVIII. 0 0 0 0
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 6,43 5,08 1,47 1,22
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 79,27 71,75 17,91 17,29
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 4,00 3,00 0,90 0,72


Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujacych
kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
przepływów pieniężnych 4,3680 _30.06.2016_ i 4,1409 _30.06.2015_kurs
do przeliczenia pozycji bilansu 4,4255 _30.06.2016_ i 4,1944 _30.06.2015_W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm