pieniadz.pl

Amica Wronki SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
AMICA WRONKI SA
_pełna nazwa emitenta_
AMICA Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
64-510 Wronki
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Mickiewicza 52
_ulica_ _numer_
_067_ 254-63-39 _067_ 254-03-20
_telefon_ _fax_
aneta.banach@amica.com.pl amica.com.pl
_e-mail_ _www_
763-000-34-98 570107305
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 573 487 475 345 131 389 115 177
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 40 212 34 324 9 213 8 317
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 34 878 27 115 7 991 6 570
IV. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 28 735 21 839 6 583 5 292
V. Zysk_strata_ netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -9 38 -2 9
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -979 21 389 -224 5 183
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 235 -11 428 -1 428 -2 769
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 881 4 497 1 576 1 090
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -333 14 458 -76 3 503
X. Aktywa, razem 1 410 918 1 149 504 330 550 281 121
XI. Zobowiązania długoterminowe 178 267 69 956 41 764 17 108
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 608 947 501 261 142 664 122 588
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 624 993 579 542 146 423 141 732
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -1 289 -1 255 -302 -307
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 643 3 803
XVI. Liczba akcji _w szt._ 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia _w szt._ 0 0 0 0
XVIII. 0 0 0 0
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 3,70 2,81 0,85 0,64
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 80,38 74,54 18,83 18,23
XXI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 4,00 3,00 0,94 0,73


Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących
kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
przepływów pieniężnych 4,3648 _31.03.2016_ i 4,1271 _31.03.2015kurs
do przeliczenia pozycji bilansu 4,2684 _31.03.2016_ i 4,0890 _31.03.2015_W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm