pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Amica Wronki SA (AMC)

Pełna nazwa AMICA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MICKIEWICZA 52 64-510 WRONKI
Telefon (0-67) 254-61-00; 254-61-11
Prezes Jacek Rutkowski
Fax (0-67) 254-03-20
WWW www.amica.com.pl
E-mail sekretariat@amica.com.pl
ISIN PLAMICA00010

Komunikaty spółki: Amica Wronki SA (AMC)

2016-05-06 11:49 Termin zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A.
2016-04-29 18:03 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 17:57 Raport roczny R 2015
2016-02-29 18:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-29 15:08 Zmiana danych podmiotu pełniącego funkcję Sponsora Emisji
2016-02-09 14:09 Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych - Korekta
2016-01-29 12:55 Nabycie akcji Emitenta przez osobę objętą obowiązkiem notyfikacji
2016-01-28 15:36 Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych
2016-01-28 13:28 Nabycie akcji Emitenta przez osobę objętą obowiązkiem notyfikacji
2016-01-22 12:15 Nabycie akcji Emitenta przez osobę objętą obowiązkiem notyfikacji
2016-01-22 12:10 Nabycie akcji Emitenta przez osobę objętą obowiązkiem notyfikacji
2016-01-07 13:25 Zmiana danych podmiotu pełniącego funkcję Animatora Emitenta na GPW
2015-11-30 20:14 Amica Wronki S.A – emisja obligacji – opóźnienie w ujawnieniu informacji poufnych
2015-11-30 20:09 Amica Wronki S.A – zmiana Programu Emisji Obligacji/podpisanie Umowy Gwarancyjnej – opóźnienie w ujawnieniu informacji poufnych
2015-11-30 20:04 Amica Wronki S.A – Zawarcie Umowy Przeniesienia Udziałów (nabycie aktywów znacznej wartości/zawarcie znaczącej umowy) – opóźnienie w ujawnieniu informacji poufnych
2015-11-13 18:15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-16 12:13 Informacja o zaciągnięciu przez Emitenta kredytu bankowego
2015-09-11 10:23 Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości
2015-08-31 17:59 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-11 14:09 Nabycie udziałów w spółce handlowej lokowanej na prawie francuskim
2015-07-09 17:24 Podpisanie Porozumień Rozwiązujących w zakresie korzystania przez Spółkę z linii kredytów inwestycyjnych
2015-07-02 16:01 Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2015-07-02 10:38 Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego informacji o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2015 roku
2015-06-23 15:15 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2015 roku
2015-06-18 17:06 Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
2015-06-18 16:59 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2015 roku
2015-06-18 07:01 Informacja dotycząca rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna obecnej kadencji
2015-06-18 06:51 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy
2015-06-15 15:55 Rekomendacja Zarządu kierowana do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMICA WRONKI S.A. w sprawie określenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy za rok 2014
2015-06-12 08:42 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm