pieniadz.pl

Wilbo SA
Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów dotyczących sprzedaży aktywów

03-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów dotyczących sprzedaży aktywów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 3 marca 2016 r. w związku z przyjęciem w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą zaktualizowanej "Strategii WILBO S.A. na lata 2016-2017" _Strategia_ uwzględniającej m.in. poprawę efektywności i rentowności biznesu poprzez optymalizację sposobu zarządzania posiadanymi aktywami oraz wyrażeniem w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą w ramach realizacji zaktualizowanej Strategii zgód na dokonanie opisanych poniżej rozporządzeń, spełniony został pierwszy z warunków wejścia w życie:
- przedwstępnej umowy warunkowej dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Przemysłowej 8 w Gdyni zawartej z GADUS sp. z o.o. _GADUS_ w dniu 25 stycznia 2016 r. _Przedwstępna Umowa Sprzedaży Nieruchomości_;
- przedwstępnej umowy warunkowej dotyczącej zbycia ruchomości zawartej z A&D sp. z o.o. _A&D_ w dniu 25 stycznia 2016 r. _Przedwstępna Umowa Sprzedaży Ruchomości_.

Przedwstępna Umowa Sprzedaży Nieruchomości została zawarta pod dodatkowym warunkiem spłaty wszelkich zobowiązań zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na Nieruchomości oraz przedłożenia drugiej stronie odpisu prowadzonej dla Nieruchomości księgi wieczystej, poświadczającego, że działy trzeci i czwarty tej księgi wolne są od wpisów i wzmianek.
Zgodnie z zapisami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości, po spełnieniu opisanych powyżej warunków, na mocy odrębnej umowy przyrzeczonej _Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Nieruchomości_ Emitent sprzeda GADUS należącą do Emitenta Nieruchomość _obejmującą grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami_ zlokalizowaną w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, na której znajduje się Zakład Mrożenia i Produkcji Mrożonek za cenę 18,0 mln zł netto. Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w terminie do końca września 2016 r. Przedwstępna Umowa Sprzedaży Nieruchomości nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Ruchomości, na mocy odrębnej umowy przyrzeczonej _Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Ruchomości_ i przy zastrzeżeniu dojścia do skutku Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości wskazane w tej umowie ruchomości stanowiące aktywa produkcyjne wykorzystywane dotychczas przez Spółkę na potrzeby produkcji w Zakładzie Mrożenia i Produkcji Mrożonek, A&D nabędzie za cenę 2,0 mln zł netto. Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Ruchomości zostanie zawarta w terminie do końca września 2016 r. Przedwstępna Umowa Sprzedaży Ruchomości nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Szczegółowe informacje nt. okoliczności oraz przesłanek zawarcia ww. umów opisane zostały przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 3 marca 2016 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ujawnienie informacji dotyczącej okoliczności prowadzonych negocjacji w sprawie zbycia ww. aktywów poprzedzających przyjęcie Strategii, jak również fakt zawarcia w toku tych negocjacji ww. umów przedwstępnych o charakterze warunkowym, zostało w dniach odpowiednio 21 stycznia 2016 r. oraz w dniu 25 stycznia 2016 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o negocjacjach mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, przez co zagrozić interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta, jak również przekazanie do publicznej wiadomości o fakcie zawarcia umów przedwstępnych zawartych pod warunkami do momentu spełnienia warunku obejmującego wyrażenie zgody na transakcję ze strony Rady Nadzorczej mogłaby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Jako kryterium uznania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości za znaczącą Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm