pieniadz.pl

Wilbo SA
Zawarcie umów sprzedaży aktywów należących do Emitenta

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawarcie umów sprzedaży aktywów należących do Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2016 z 3 marca 2016 r. oraz 14/2016 z 29 września 2016 r. dotyczących warunkowych umów sprzedaży aktywów Wilbo SA _Emitent, Spółka_ tj.
- przedwstępnej umowy warunkowej dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Przemysłowej 8
w Gdyni _Nieruchomość_ zawartej z GADUS sp. z o.o. _GADUS_;
- przedwstępnej umowy warunkowej dotyczącej zbycia rzeczy ruchomych _Ruchomości_ zawartej
z A&D sp. z o.o. _A&D_;
Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 24 października 2016 r. zawarł z GADUS umowę sprzedaży _Umowa Sprzedaży Nieruchomości_ na mocy, której GADUS kupił Nieruchomość za łączną cenę 18 mln zł netto tj. 22,14 mln zł brutto. Emitent wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Nieruchomości, jej strony odstąpiły od konieczności spełnienia wskazanego w raporcie 5/2016 warunku związanego ze spłatą do dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Nieruchomości zobowiązań zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na Nieruchomości.
Część ceny w łącznej wysokości 4,60 mln zł brutto została zapłacona przez GADUS przed dniem zawarcia Umowy. Pozostała część ceny w wysokości 17,54 mln zł brutto zostanie zapłacona do końca października 2016 roku, przy czym część z tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli Spółki, których roszczenia zabezpieczone są hipotekami ustanowionymi na Nieruchomości. Wydanie Nieruchomości nastąpi nie później jednak niż do końca października 2016 roku.
Na dzień 30 września 2016 r. wartość ww. aktywów netto w księgach rachunkowych Emitenta wynosi w odniesieniu do Nieruchomości _grunty, budynki i budowle_ 7,4 mln zł.
Jednocześnie również w dniu 24 października 2016 r. zawarta została z A&D umowa sprzedaży ruchomości _Umowa Sprzedaży Ruchomości_ na mocy, której Emitent sprzedał wskazane w tej umowie ruchomości stanowiące aktywa produkcyjne wykorzystywane dotychczas przez Spółkę na potrzeby produkcji w Zakładzie Mrożenia i Produkcji Mrożonek za łączną cenę 2,0 mln zł netto tj. 2,46 mln zł brutto. Wydanie Ruchomości nastąpi do końca października 2016 r., a płatność z tytułu sprzedaży Ruchomości zostanie dokonana do końca listopada 2016 r.
Umowy, o których mowa powyżej nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych, a ich pozostałe postanowienia nie odbiegają od standardowych warunków przewidzianych w tego typu umowach.

Emitent przypomina, iż dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży ww. aktywów Spółka istotnie obniży zadłużenie oraz uzyska środki niezbędne do osiągnięcia optymalnego poziomu produkcyjnego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm