pieniadz.pl

Wilbo SA
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą oraz przyjęcie przez Zarząd do realizacji aktualizacji strategii rozwoju WILBO S.A. na lata 2016-2017

03-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą oraz przyjęcie przez Zarząd do realizacji aktualizacji strategii rozwoju WILBO S.A. na lata 2016-2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki WILBO S.A. _"WILBO", "Spółka"_, informuje, że w dniu 3 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła, w związku z czym Zarząd Spółki przyjął do realizacji, zaktualizowaną strategię rozwoju WILBO na lata 2016-2017 _"Strategia"_. Zgodnie z przyjętą Strategią jej podstawowymi celami na lata 2016 – 2017 są:

- Pozyskanie adekwatnego do sytuacji Spółki dodatkowego źródła finansowania działalności operacyjnej w tym zasilenie kapitału obrotowego w związku z planami intensyfikacji produkcji konserw rybnych,
- Poprawa efektywności i rentowności biznesu poprzez optymalizację posiadanych aktywów biznesowych,
- Wzmocnienie rozwoju podstawowej grupy asortymentowej sprzedaży, tj. konserw rybnych,
- Zwiększenie wolumenów sprzedaży, w celu optymalizacji sposobu wykorzysta mocy produkcyjnych, umocnienia pozycji rynkowej oraz rozwoju firmy,
- Geograficzna dywersyfikacja portfela – wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych,
- Skuteczne wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Kontynuując działania podjęte w ramach realizacji dotychczasowej strategii Zarząd Spółki planuje koncentrację przede wszystkim na sprzedaży produktów opierających się na marce Neptun. Produkty z nowej oferty kierowane będą do konsumentów bardziej wymagających, ceniących sobie przede wszystkim wysoką jakość i innowacyjność produktów. Strategia Spółki zakłada jednocześnie wzmocnienie ekspansji zagranicznej na nowe wzrostowe rynki, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej, jak również Spółka nie wyklucza penetracji rynków Dalekiego Wschodu. Skuteczna realizacja poszczególnych etapów strategii wymagała będzie jednakże poniesienia określonych nakładów finansowych. Dotychczasową intencją Zarządu było pozyskanie w tym celu niezbędnych środków w formie finansowania zewnętrznego, niemniej jednak z uwagi na sytuację makroekonomiczną oraz trwający proces spłaty wierzytelności układowych opcja to okazała się trudna do realizacji na satysfakcjonujących warunkach. Na skutek tego, Spółka planuje dokonać optymalizacji sposobu wykorzystania posiadanych aktywów, co skutkować będzie poprawą efektywności działania oraz rentowności biznesu.
W związku z powyższym w ramach i na mocy zaktualizowanej Strategii, Zarząd Spółki wystąpił i uzyskał od Rady Nadzorczej Spółki w dniu dzisiejszym zgodę na zbycie nieruchomości przy ul. Przemysłowej, gdzie zlokalizowany jest Zakład Mrożenia i Produkcji Mrożonek. Decyzja o sprzedaży nieruchomości, a w następstwie również środków trwałych używanych dotychczas do produkcji mrożonek, skutkować będzie zaprzestaniem produkcji sumptem własnym ryb mrożonych panierowanych. W tym miejscu Spółka przypomina, iż udział grupy asortymentowej "mrożonki" zgodnie z danymi za III kwartały 2015 r. wynosił ok. 13,4% łącznej wartości przychodów ze sprzedaży.

Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, dzięki transakcji, WILBO uzyska szereg korzyści finansowych ze sprzedaży nieruchomości na ul. Przemysłowej w postaci m.in. ograniczenia kosztów utrzymania obiektu _energia elektryczna, ogrzewanie, ochrona obiektu, podatek od nieruchomości, media, amortyzacja_, kosztów wynikających z zakupu surowców i materiałów do produkcji ryby panierowanej oraz kosztów związanych z redukcją zatrudnienia. Zarząd szacuje, że tylko z tytułu redukcji kosztów utrzymania obiektu Spółka wygeneruje oszczędności w skali ok. 1.5 mln zł w skali roku. Jednocześnie w związku ze sprzedażą Spółka uzyska podstawową korzyść w postaci środków finansowych w kwocie ok. 20 mln zł, które przeznaczone zostaną w części na restrukturyzację zadłużenia Spółki, a w pozostałej części na opisane poniżej inwestycje oraz kapitał obrotowy. Sprzedaż nieruchomości na ul. Przemysłowej spowoduje, iż Spółka tymczasowo wynajmowała będzie powierzchnie biurowe oraz chłodnie od nabywcy. Docelowo po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji planowane jest wybudowanie chłodni o pow. ok. 1 tys. m2 oraz zaadaptowanie pomieszczeń na biura. Spółka nie wyklucza przy tym możliwości podjęcia rozmów w sprawie odkupienia nieruchomości przy ulicy Hutniczej, która w roku 2012 z uwagi na trudną sytuację finansową została zbyta.

Zgodnie ze wstępnym planem finansowym środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz rzeczy ruchomych zostaną przeznaczone odpowiednio na:

- kwota ok. 2,5 mln zł zostanie przeznaczona na budowę chłodni oraz adaptację pomieszczeń biurowych;
- kwota 4 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wierzyciela – spółki Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o., co pozwoli na zdjęcie zabezpieczenia w postaci hipoteki na ul. Przemysłowej oraz zastawu na znakach towarowych Neptun i Dal Pesca.
- kwota 2, 5 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.
Pozostała kwota w wysokości ok. 11 mln zł zostanie przeznaczona na zakup surowców i materiałów do produkcji pod zawarte kontrakty handlowe oraz inne inwestycje, a także na spłatę bieżących zobowiązań.

W ramach realizacji zaktualizowanej strategii Spółka planuje zwiększenie wolumenów sprzedaży, co pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej i zapewnieni stały, stabilny rozwój firmy poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz mocy produkcyjnych w Zakładzie Produkcji Konserw Rybnych NEPTUN, które aktualnie, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych nie są w pełni wykorzystywane. Spółka przewiduje również modernizację Zakładu Produkcji Konserw Rybnych NEPTUN z wykorzystaniem funduszy unijnych, co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, zakup maszyn i urządzeń, które pozwolą na obniżenie kosztów zakupu surowca na produkcję i przełożą się na wyższą rentowność na sprzedaży oraz utrzymanie produkcji na wysokim poziomie jakościowym.
Celem Spółki według zaktualizowanej Strategii będzie również m.in. geograficzna dywersyfikacja portfela zamówień poprzez zbudowanie silnej pozycji na rynkach zagranicznych w związku ze wzrostem wolumenów sprzedaży w kanale eksportowym, gdzie Spółka uzyskuje większe marże oraz poszukiwanie nowych, atrakcyjnych rynków zbytu. Ponadto wykorzystując pozyskane środki Spółka planuje rozbudowanie oferty o wysoko marżowe produkty dla klientów w wieku 25-35 lat, wprowadzenie do sprzedaży produktów nowych oraz podjęcie działań mających na celu dalszą poprawę postrzegania marek należących do WILBO.

Analiza zasadności oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji w przedmiocie aktualizacji strategii, dokonane zostały w oparciu o zaistniałe w oportunistyczny sposób negocjacje, w toku prowadzenia których zawarte zostały następnie dwie przedwstępne warunkowe umowy sprzedaży _odpowiednio nieruchomości przy ul. Przemysłowej oraz znajdujących się tam aktywów ruchomych_.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że informacje w tym przedmiocie zostały przez WILBO opóźnione na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie _…_. Szczegółowe informacje w tej sprawie Spółka przekaże w trybie publikacji kolejnego raportu bieżącego.

Art. 56 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm