pieniadz.pl

Wilbo SA
Raport półroczny P 2015

27-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2015-08-27
WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)
Doradca Auditors sp. z o.o. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze/2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 456 19 102 4 464 4 572
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 109 46 26
III. Zysk (strata) brutto 86 71 21 17
IV. Zysk (strata) netto 86 71 21 17
V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -134 -203 -32 -49
VI. Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 -48 -5 -11
VII. Przeplywy pienięzne netto z działalności finansowej -18 -24 -4 -6
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -173 -275 -42 -66
IX. Aktywa razem* 28 676 27 879 6 837 6 541
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy* 17 695 17 816 4 219 4 180
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 6 818 5 986 1 626 1 404
XII. Kapitał własny* 4 163 4 077 993 956
XIII. Kapitał zakładowy* 16 223 16 223 3 868 3 806
XIV. Liczba akcji 16 222 932 16 222 932 nd. nd
XV. Zysk (strata) na jedna akcje zwykłą (w zł/EUR)* 0,005 0,004 0,001 0,001
XVI. Wartość księgowa na jedna akcję (w zl/EUR)* 0,26 0,25 0,06 0,06


*dane na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz 31
grudnia 2014 roku.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm