pieniadz.pl

Wilbo SA
Informacja o rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Spółki

06-02-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-06
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja o rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż dnia 05 lutego br. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 stycznia 2013 roku o rejestracji zmian w Statucie Spółki.
Zmian dokonano w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA z dnia
10 października 2012 roku.

Zmiany dotyczyły:

1.W §1 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna.
2. Spółkę zawiązują założyciele :
1/ Dariusz Wojciech Bobiński, zamieszkały we Władysławowie przy ul. Rybackiej 16
2/ Waldemar Wilandt, zamieszkały w Juracie przy ul. Ks. Gołębiowskiego 2
3/ Barbara Alicja Bobińska, zamieszkała w Tczewie przy ul. Akacjowej 2C/63
4/ Halina Teresa Wilandt, zamieszkała w Juracie przy ul. Ks. Gołębiowskiego 2.

3.Spółka powstała z przekształcenia "Wilbo-Seafood" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Władysławowie wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr 9163".

Skreśla się ustępy 2 i 3 oraz znosi się numerację ustępów.

2. W §8 o dotychczasowym brzmieniu:

"1. W Spółce wydano :

1.1/ 1.632.660 (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 815 735 oraz o nr od 983 036 do nr 1 799 960 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku.
1.2/ 167.300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A2 o numerach od 815 736 do nr 983 035, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które uczestniczą w dywidendzie od dnia1stycznia 1997 roku.
2/ 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii BA o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
3/ 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii BB, które uczestniczą w dywidendzie od dnia
1 stycznia 1997 roku
4/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, które uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1997 roku
5/ 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, które uczestniczą w dywidendzie od dnia
1 stycznia 1997 roku.

2. Akcje serii A oraz serii BA i BB zostały wydane w zamian za udziały w "Wilbo-Seafood" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia tej Spółki w Spółkę Akcyjną. Akcje te pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1998".

Skreśla się ustęp 2.

3. W §10 o dotychczasowym brzmieniu:

"Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2."

Skreśla się sformułowanie ", z zastrzeżeniem §8 ust. 2".

4. W §23 o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza Spółki zwana dalej Radą składa się od pięciu do siedmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z tym, że pierwsza Rada powołana zostaje na okres jednego roku przez założycieli.
2. Większość ( więcej niż połowa) powołanych członków Rady Nadzorczej winna spełniać następujące warunki :
1) Nie są osobami spokrewnionymi do trzeciego stopnia lub spowinowaconymi do trzeciego stopnia z panami Dariuszem Bobińskim i Waldemarem Wilandt.
2) Ani on ani jego małżonek, wstępni i zstępni nie posiadają akcji, udziałów lub papierów wartościowych zamiennych na akcje, w jakiejkolwiek Spółce zależnej od panów Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandt, albo w której panowie Dariusz Bobiński i Waldemar Wilandt posiadają większość akcji lub głosów w organie stanowiącym lub w jakiekolwiek Spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
3) Nie prowadzi jakichkolwiek interesów wspólnie z panem Dariuszem Bobińskim lub panem Waldemarem Wilandt, ich wstępnymi lub zstępnymi bądź jakimkolwiek podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
4) Ani on ani jego małżonek, wstępni lub zstępni nie pobierają wynagrodzenia niezależnie od jego tytułu z jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub Spółki zależnej od panów Dariusza Bobińskiego i Waldemara Wilandt, albo w której panowie Dariusz Bobiński i Waldemar Wilandt posiadają większość akcji lub głosów w organie stanowiącym lub
w jakiejkolwiek Spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę, z wyjątkiem wynagrodzenia za udział w pracach w Radzie Nadzorczej, które to wynagrodzenia Walne Zgromadzenie przyznać może wszystkim lub niektórym członkom Rady, o których mowa w niniejszym ustępie.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie 2 wygasa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1998".

Skreśla się zapisy ustępów 2 i 3 oraz dodaje się nowy ustęp 2 o następującym brzmieniu:

"2. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która nie była karana umyślnie za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także nie pozostaje w żadnym stosunku z innym podmiotem świadczącym usługi konkurencyjne względem Spółki."


5. W §25 o dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji powodującego zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 7 tygodni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających".

Wykreśla się sformułowanie "7 tygodni" i zastępuje się je sformułowaniem "26 dni".

6. W §27 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały".

Na końcu zdania pierwszego po słowie "odległość" dopisuje się sformułowanie "a także za pomocą łączy satelitarnych, internetowych, wideokonferencji".

7. W §29 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Do kompetencji Rady oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych
i postanowieniach szczegółowych niniejszego Statutu należy :
1) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach, których drugą stroną są członkowie Zarządu lub Spółki nie posiadające osobowości prawnej, w których uczestniczą, członkowie Zarządu jako wspólnicy osobiście odpowiedzialni za ich zobowiązania, przy czym za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący lub inny jej członek umocowany odpowiednią uchwałą,
2) Zatwierdzanie programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd na okresy odpowiadające kadencjom Zarządu,
3) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie utworzenia i likwidowania oddziałów Spółki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
5) Wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub innych praw do zysku i innych osobach prawnych i podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, a nadto zawarcie umowy lub przystąpienie do Spółki, w której Spółka występować będzie jako wspólnik odpowiedzialny całym majątkiem za jej zobowiązania.
6) Wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych Spółki, których wartość przekracza 1% wartości księgowej netto środków trwałych zarówno na podstawie pojedynczej umowy jak i na podstawie powiązanych ze sobą umów,
7) Wyrażanie zgody na dokonanie darowizny w wysokości przekraczającej w stosunku do jednego obdarowanego lub w stosunku do wielu obdarowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy, kwotę 150 tys. zł
8) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki
9) Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki lub poręczenia w wysokości przekraczającej kwotę 50 tys. zł
10) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości fabrycznej Spółki,
11) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości przez Spółkę,
12) Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
13) Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.
2. (skreślony)".

Oznaczenie ust. 1 i ust. 2 skreśla się;

8. W §31 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

"Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki ma szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)".

Słowo "ma" zostaje zastąpione słowem "na".

9. W §39 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie ze wskazaniem Zarządu we Władysławowie, Gdyni lub Warszawie".

Skreśla się dotychczasową treść i §39 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu zgodnym ze wskazaniem Zarządu."


Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm