pieniadz.pl

Wilbo SA
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

08-01-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo S.A. informuje, iż w dniu 08 stycznia 2013 roku roku złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością
zawarcia układu.

Z problemami finansowymi Spółka boryka się od 2011 roku, kiedy to mimo podjętych działań mających na celu poprawę kondycji finansowej i funkcjonowania Spółki w obszarze produkcji i sprzedaży, Spółka osiągała ujemne wyniki finansnowe.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej dłużnika, w ocenie Zarządu, stan jego przedsiębiorstwa daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej osiąganie zysków i odzyskanie płynności finansowej o czym świadczy fakt, iż Spółka pomimo trudnej sytuacji finansowej nadal utrzymuje produkcję i sprzedaje swoje produkty. Konieczne jednak w tym celu jest wdrożenie programu naprawczego oraz przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Warunkiem powodzenia planu naprawczego jest zawarcie układu z wierzycielami na warunkach określonych w propozycjach układowych. Natychmiastowa wymagalność całości zobowiązań Spółki w ich dotychczasowej wysokości uniemożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji.
Jednocześnie wskazać należy, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu wyższym niż w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku.

W ocenie Zarządu zawarcie układu daje szanse na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki, a już zapoczątkowane działania naprawcze zwiększą szanse na skuteczne przeprowadzenie jej restrukturyzacji.

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd Wilbo SA przedstawił propozycje
układowe, które zakładają m.in.:


I. Podział wierzycieli obejmuje następujące kategorie interesów:
1) Grupa pierwsza – wierzyciele do kwoty należności głównej bez odsetek ustawowych 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).

2) Grupa druga – wierzyciele do kwoty należności głównej bez odsetek ustawowych powyżej 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy)

II. Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli:

1) Grupa pierwsza - spłata zobowiązań należności głównej w 100% (słownie: sto) procentach, redukcja odsetek o 100% (słownie: sto) procent w terminie 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy liczonych od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, przy czym
- płatność pierwszej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
- płatność drugiej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 5 miesięcy od zapłaty raty pierwszej
- płatność trzeciej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 5 miesięcy od zapłaty raty drugiej
- płatność czwartej raty w wysokości 25% nastąpi w terminie 5 miesięcy od zapłaty raty trzeciej

2) Grupa druga – redukcja zobowiązań należności głównej o 40% (słownie: czterdzieści) procent, redukcja odsetek o 100 %(słownie: sto) procent i spłata zobowiązań w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, w 10 równych ratach, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, a płatność każdej kolejnej raty następować będzie w terminie 6 miesięcy liczonych od zapłaty raty poprzedniej.

Nalezy podkreślić, iż dłużnik pozostaje w kontakcie z wierzycielami, których informuje o podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, uzyskując ich przychylność dla wprowadzanego planu naprawczego, co znajduje wyraz w zawieranych z wierzycielami ugodach sądowych.

Istotną okolicznością w sprawie jest fakt, iż dłużnik na bieżąco prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje , głównie na przedpłaty, zakupu surowców i materiałów od swoich aktualnych wierzycieli.
Zawarcie układu z wierzycielami, który daje możliwość kontynuacji działalności gospodarczej skutkować będzie, po zatwierdzeniu układu, iż dłużnik dokonywać będzie zakupu surowców i materiałów od swoich aktualnych wierzycieli, którzy są długoletnimi dostawcami.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 24 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego paśstwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm