pieniadz.pl

Wandalex SA
Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. _Spółka_ informuje, że otrzymał w dniu 22.09.2016 r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmiany Statutu Spółki dotyczącej paragrafu 10 tego Statutu, zgodnie z Uchwałą Nr 15/2016 r. Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 10 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.250.719,- _dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych_ i dzieli się na:
1_ 49.000 _czterdzieści dziewięć tysięcy_ założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 48000 i od 99001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
2_ 2.000 _dwa tysiące_ akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 96001 do 98000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
48.000 _czterdzieści osiem tysięcy_ akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda oraz
1.000 _jeden tysiąc_ akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
3_ 1.804.000 _jeden milion osiemset cztery tysiące_ akcji imiennych serii "B" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
4_ 196.000 _sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy_ akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
5_ 39.000 _trzydzieści dziewięć tysięcy_ akcji imiennych serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
6_ 3.861.000 _trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji na okaziciela serii "C" oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
7_ 3.250.719 _trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście_ akcji na okaziciela serii "D" oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- _jeden_ złoty każda."Po dokonanej zmianie paragraf 10 Statutu Spółki ma następującą treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.234.719,- _dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych_ i dzieli się na:
1_ 49.000 _czterdzieści dziewięć tysięcy_ założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 48000 i od 99001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
2_ 2.000 _dwa tysiące_ akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
32.000 _trzydzieści dwa tysiące_ akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 48001 do 80000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda, oraz
1.000 _jeden tysiąc_ akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
3_ 1.804.000 _jeden milion osiemset cztery tysiące_ akcji imiennych serii "B" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
4_ 196.000 _sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy_ akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
5_ 39.000 _trzydzieści dziewięć tysięcy_ akcji imiennych serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
6_ 3.861.000 _trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji na okaziciela serii "C" oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda;
7_ 3.250.719 _trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście_ akcji na okaziciela serii "D" oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1, _jeden_ złoty każda."

W związku z ww. rejestracją zmiany Statutu Spółki planowane jest złożenie przez Spółkę wniosku o wprowadzenie 32.000 _trzydzieści dwa tysiące_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 _jeden_ złoty każda, należących do dwóch akcjonariuszy Spółki, w związku z żądaniem tych akcjonariuszy złożonych na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 6 pkt 1 Statutu "WDX" S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączeniu Spółka przesyła tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższą zmianę.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm