pieniadz.pl

Wandalex SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

24-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-24
WDX SA
_pełna nazwa emitenta_
WDX Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-677 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Taśmowa 7
_ulica_ _numer_
22 853 17 82 22 853 17 48
_telefon_ _fax_
office@wdx.pl www.ri.wdx.pl
_e-mail_ _www_
5211012480 010912740
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Sprawozdanie skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 723 60 248 13 634 14 573
II. Zyski z działalności operacyjnej 3 627 3 152 828 762
III. Zysk brutto 3 170 3 115 724 753
IV. Zysk netto 2 540 2 369 580 573
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 958 11 617 -447 2 810
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -701 -1 198 -160 -290
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 891 -9 263 -1 117 -2 241
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -7 550 1 156 -1 724 280
IX. Aktywa razem 96 059 96 512 21 706 22 647
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 352 50 623 11 378 11 879
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 006 15 678 3 391 3 679
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 346 34 945 7 987 8 200
XIII. Kapitał własny 45 707 45 889 10 328 10 768
XIV. Kapitał zakładowy 9 235 9 251 2 087 2 171
XV. Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 250 719 9 234 719 9 250 719
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 0,28 0,26 0,06 0,06
XVII. 4,95 4,96 1,12 1,16
Sprawozdanie jednostkowe
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 726 60 250 13 635 14 574
XIX. Zyski z działalności operacyjnej 3 630 3 154 829 763
XX. Zysk brutto 3 173 3 118 724 754
XXI. Zysk netto 2 500 2 363 571 572
XXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 952 11 612 -446 2 809
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -701 -1 198 -160 -290
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 891 -9 263 -1 117 -2 241
XXV. Przepływy pieniężne netto razem -7 544,0 1 151 -1 723 278
XXVI. Aktywa razem 96 076 96 524 21 710 22 650
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 333 50 558 11 373 11 864
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 986 15 616 3 386 3 664
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 35 347 34 942 7 987 8 199
XXX. Kapitał własny 45 743 45 966 10 336 10 786
XXXI. Kapitał zakładowy 9 235 9 251 2 087 2 171
XXXII. Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 250 719 9 234 719 9 250 719
XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 0,27 0,26 0,06 0,06
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 4,95 4,97 1,12 1,17


Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej w
kolumnie "Stan na 30.06.2015 r. oraz za okres 6 miesięcy 2015 r."
przedstawiają dane na dzień 31 grudnia 2015 r. a nie 30 czerwca 2015 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm