pieniadz.pl

Wandalex SA
Korekta raportu okresowego

25-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-25
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Korekta raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki WDX S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w Skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WDX wraz z oświadczeniami, wchodzącym w skład skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, opublikowanego w dniu 24 sierpnia 2016 r., w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 60 znajdującym się na stronie 68 tego sprawozdania:
1/ podany został następujący stan posiadania akcji Spółki przez Pana Pawła Gajewicza – Członka Rady Nadzorczej Spółki: 10.000, podczas, gdy na dzień 30 czerwca 2016 r. Pan Paweł Gajewicz posiadał 6.374 akcje Spółki;
2/ umieszczony został Pan Waldemar Mróz jako Członek Rady Nadzorczej, podczas gdy nie był on Członkiem Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r.

W załączeniu Spółka przesyła skorygowane w powyższym zakresie Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WDX wraz z oświadczeniami.

W pozostałym zakresie ww. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm